Usnesení XXI. zasedání zastupitelstva

Usnesení z jednání zastupitelstva č. 21/2021

města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 21. 12. 2021

Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

usnesení č. 1/21/ZM/21/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako ověřovatele zápisu tohoto zasedání zastupitele pana Radima Holiše a paní Markétu Blinkovou.

usnesení č. 2/21/ZM/21/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm určuje jako členy návrhové komise tohoto zasedání zastupitele Lenku Střálkovou, Martina Drápala a Jiřího Martinka.

usnesení č. 3/21/ZM/21/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program zasedání zastupitelstva města dle předložené pozvánky.

usnesení č. 4/21/ZM/21/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje změnu č. 9 návrhu rozpočtu města na rok 2022 spočívající v - zařazení investice Rekonstrukce kuchyně ZŠ 5. května v částce 9 500 tis. Kč ze zdrojů zvýšeného financování, - zrušení investice „Přístavba knihovny“ v částce 80 000 tis. Kč a zvýšení „Kulturní rozpočtové rezervy“ o tuto částku, bez vlivu na celkové saldo rozpočtu

usnesení č. 5/21/ZM/21/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje upravený rozpočet města na rok 2022 ve výši 710 500 tis. Kč ve výdajové i příjmové části ve znění přijatých změn. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ) dle aktualizované tabulky závazných ukazatelů, v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální. Správci rozpočtu jsou oprávněni provádět změnu rozpisu rozpočtu mezi provozními a investičními výdaji, pokud dochází ke změně rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vedoucí odboru investic je oprávněn převést obecnou investiční rezervu odboru investic ve prospěch jiné investiční akce. Tajemník úřadu je oprávněn převést výdaj rozpočtu na jiného správce rozpočtu (ORJ) včetně přesunu výdaje mezi hlavní činností a ekonomickou činností města.

usnesení č. 6/21/ZM/21/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 17. 12. 2014 ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1 mezi společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 a městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 3 je součástí tohoto usnesení.

usnesení č. 7/21/ZM/21/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo a bere na vědomí informaci o závěrech hodnotící komise veřejných zakázek v rámci projektu "Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č.p. 519", dle důvodové zprávy a předložené přílohy č. 1, souhlasí s uvolněním rozpočtové rezervy ve prospěch této investice a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu roku 2022 ve výši 80 000 tis. Kč dle předložené přílohy č. 2. Rozpočtové opatření nemění celkový objem rozpočtu 2022. Jedná se o přesun mezi investičními položkami rozpočtu.

usnesení č. 8/21/ZM/21/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje realizaci investice „Stavební úpravy a přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, č.p. 519“ a čerpání úvěru ve prospěch této investice do částky 40 mil Kč.

usnesení č. 9/21/ZM/21/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo informaci o závěrech hodnotící komise veřejné zakázky "Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm", dle důvodové zprávy a předložené přílohy a ukládá Radě města Rožnov pod Radhoštěm a Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm usilovat o získání dalších zdrojů financování této investice a návrh řešení předložit k projednání na následujícím zasedání zastupitelstva v lednu.

usnesení č. 10/21/ZM/21/12/2021

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo žádost starosty města o změnu určení funkce starosty z uvolněného na neuvolněného starostu dle důvodové zprávy a po projednání s účinností od 1. 1. 2022:

 • zrušuje bod 1 svého usnesení č. 28/18/ZM/14/09/2021, kterým určilo funkci starosty města Rožnov pod Radhoštěm jako funkci, kterou bude starosta města vykonávat jako uvolněný člen zastupitelstva města, a souhlasí, aby funkce starosty města byla vykonávána jako funkce, pro kterou nebude člen zastupitelstva města uvolněný

• stanoví měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty města ve výši 0, 6násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému členovi zastupitelstva města, který vykonává funkci starosty, dle platných právních předpisů.

Mgr. Kristýna Kosová

místostarostka

Ing. Jiří Pavlica

starosta

_________

Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/ZM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání

Vytvořeno 23.12.2021 12:59:28 - aktualizováno 23.12.2021 13:00:59 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load