Živnostenský úřad

  • provádí výkon živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných živností
  • komplexně zajišťuje činnosti centrálního registračního místa živnostenského podnikání
  • komplexně zajišťuje odborné agendy na úseku živnostenského podnikání, rozhoduje o pozastavení a zániku živnostenského oprávnění
  • vede správní řízení vyplývající z agendy úseku registrace (rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění na žádost, rozhoduje o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo a další)
  • provádí komplexní odborné a administrativní činnosti vyplývající z agendy registrace podnikatelů (zejména vyřizování ohlášení živnosti, žádosti o udělení koncese, oznámení změn, oznámení o provozovnách, přerušení a pokračování v provozování živnosti, žádosti o vydání stejnopisů a osvědčení, provádění výzev, ukládá správní poplatky za provedené správní úkony, dle zákona o správních poplatcích), včetně péče o spisový materiál
  • vydává výpisy ze živnostenského rejstříku pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby na žádost, výpisy pro orgány veřejné moci a dále v případě změn zapsaných do živnostenského rejstříku
  • komplexně zajišťuje agendu zemědělského podnikatele (např. vydává osvědčení, změnové osvědčení, provádí zrušení na žádost, přerušení a pokračování provozování zemědělské výroby), vydává výpisy z evidence zemědělského podnikatele
  • pracuje se základními registry
  • pracuje se systémem Czech POINToffice
  • provádí ověřování listin a podpisů na nich

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load