Informace o kontrolách

Základním právním předpisem pro výkon kontroly živnostenských úřadů je platný kontrolní řád. Tento zákon se používá podpůrně, neboť zvláštní právní předpis nestanoví vlastní postup. Tímto zákonem je živnostenský zákon, který upravuje živnostenskou kontrolu dle ust. § 60a - § 64.

Předmětem kontroly jsou povinnosti stanovené:

  • živnostenským zákonem
  • zvláštními právními předpisy, které se vztahují na živnostenské podnikání
  • poskytování služeb
  • dodržování podmínek uložených v rozhodnutí o udělení koncese
  • další kontrolní pravomoci

Jaký živnostenský úřad kontrolu provádí:

Podle zákona o živnostenských úřadech se rozlišují:

  • obecní živnostenské úřady
  • krajské živnostenské úřady
  • Živnostenský úřad České republiky

Kontrolu tedy provádí obecní živnostenský úřad, resp. příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Krajský živnostenský úřad nebo Živnostenský úřad České republiky mohou provedení kontroly nařídit.

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace však přináší výběr některých ustanovení zákona, která ukládají podnikateli plnění povinnosti. Tyto jsou obsaženy především v ustanovení § 11, § 17, § 31, § 49, § 56 živnostenského zákona.

Osoba provozující činnost, která je

a) živností volnou,

b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, nebo

c) předmětem živnosti koncesované,

musí mít pro tuto živnost živnostenské oprávnění.

Bez živnostenského oprávnění nelze provozovat činnost, která je živností dle živnostenského zákona.

Oznamovací povinnost podnikatelů

 Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny týkající se:

- příjmení, bydliště, sídla podnikatele, to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel , pokud je podnikatel státním občanem ČR, anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.

Změny je nutné oznámit a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

Některé povinnosti týkající se činnosti v provozovně

Provozovnou se podle živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Může jít jak o vlastní obchodní, poskytující služby nebo výrobní činnost, tak i o skladování materiálu, parkování vozidel a jinou doplňkovou činnost.

Vytvořeno 18.8.2022 19:12:14 | přečteno 5x | myjj

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load