Registrace - zemědělské podnikání

Evidence zemědělských podnikatelů je vedena na základě příslušných ustanovení zákona o zemědělství obecními úřady s rozšířenou působností.

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Ministerstvo zemědělství je správcem informačního sytému evidence zemědělského podnikatele, provozovateli jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

•  Kdo může podat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele?

Subjekty oprávněné k podání žádosti o zápis do evidence jsou fyzické nebo právnické osoby.

Pokud jde o fyzickou osobu:

  • Je plně svéprávná
  • Má trvalý pobyt na území ČR nebo doloží doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie
  • Musí prokázat pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie
  • Hodlá-li podnikat nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivolil k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování zemědělské výroby, doloží též rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce.

•  Jak podat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele?

Žádost o zápis je možno podat osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo v zastoupení na základě plné moci, případně žádost zaslat poštou nebo elektronicky – se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky úřadu.

•  Na kterém úřadě se žádost o zápis podá?

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností – resp. živnostenském úřadě v České republice.

Kontakt na zdejší živnostenský úřad:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

odbor Obecní živnostenský úřad

Masarykovo náměstí 128, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm

prac. Palackého 480, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm

Datová schránka epqbwzr

internetové stránky: www.roznov.cz

Kontakty na pracovníky registračního úseku: registrace živností

•  Jaké doklady předkládá žadatel?

Fyzická osoba platný průkaz totožnosti.

Právnická osoba platný průkaz totožnosti osoby oprávněné jednat jménem společnosti a doklad o existenci právnické osoby (např. výpis z obchodního rejstříku, notářský zápis apod.).

Doklad o zaplacení správního poplatku.

•  Jaké formuláře jsou potřebné k podání žádosti?

Na stránkách Ministerstva zemědělství, Portál farmáře, Evidence zemědělských podnikatelů http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/formulare-k-podani/ .

V případě, že se rozhodnete učinit podání osobně, není třeba vyplňovat formulář předem, referent živnostenského úřadu ho s Vámi vyplní elektronicky.

•  Jaké jsou poplatky a možnosti jejich úhrady?

Správní poplatek činí:

  • 1.000 Kč za zápis zemědělského podnikatele do evidence
  • 500 Kč za změnu zápisu zemědělského podnikatele v evidenci
  • 100 Kč za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele (nenavazuje-li tato změna na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku)
  • 15 Kč za první stranu výpisu + 5 Kč za každou další stranu

Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru Obecní živnostenský úřad, prac. Palackého 480, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, bankovním převodem č.ú. 249737390/0300, VS 136125, SS identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno nebo platební kartou přímo na pracovišti živnostenského úřadu.

•  Jaké jsou lhůty pro vydání osvědčení?

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem o zemědělství, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

•  Jaké jsou právní předpisy?

Zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

•  Další povinnosti zemědělských podnikatelů.

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců.

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Pokračování v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, je povinen předem písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Vytvořeno 15.2.2023 15:49:52 | přečteno 14x | jitka.porubova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load