Pozvánka na XVI. zasedání Zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XVI. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 20. prosince 2016  od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ v  Rožnově  pod  Radhoštěm

P R O G R A M

1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1 Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR                       -  Mgr. Olga Vrublová 5.3 Informace zástupce společnosti ENERGOAQUA a.s. o stavu investičního záměru v lokalitě Harcovna                             -  zástupce společnosti ENERGOAQUA a.s.

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2016 6.2 Projednání a schválení návrhu odměn členům finančního a kontrolního výboru za rok 2016 6.3 Projednání a schválení rozpočtového výhledu města Rožnov pod Radhoštěm na období 2017 – 2021 6.4 Návrh rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2017 6.5 Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2017 6.6 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místních poplatcích

- Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

oddělení majetkoprávní: 7.1 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě v, na a nad městskými pozemky v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 7.2 Projednání a schválení dohody o zrušení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm uzavírané mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, ŘSD ČR a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 7.3 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 1339/1 k.ú. Tylovice ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm 7.4 Projednání a schválení prodeje částí pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch pana T.K. 7.5 Projednání a schválení prodeje části pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch pana L.P. 7.6 Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi převodcem a oprávněným Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabyvatelem a povinným městem Rožnov pod Radhoštěm (p.č. 1250/31 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, v areálu ZŠ 5. května čp. 1700)

-  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš

8. ODBOR ŠKOLSTVÍ

8.1 Projednání a schválení OZV č. 3/2016 o školských obvodech mateřských škol na území města -  Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel

9. ODBOR  ROZVOJE 

9.1 Projednání „Analýzy využitelnosti Společenského domu č.p. 487 v Rožnově pod Radhoštěm“ a možnosti jeho nákupu do vlastnictví města -  Ing. Jan Kučera, Ing. Ivo Marcin

10. OSTATNÍ PODÁNÍ

10.1 Odvolání člena Kontrolního výboru 10.2 Informace Kontrolního výboru -  RNDr. Ivan Lukáš, člen KV

11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

11.1 Informace z rady Mikroregionu Vsetínsko o  ČŘB II. 11.2 Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2017 -  Ing. Radim Holiš 11.3 Informace o architektonických soutěžích -  Ing. Radim Holiš, Mgr. Kristýna Kosová

Ing. Radim Holiš, v.r. starosta  města

V  Rožnově pod Radhoštěm, dne  13. 12. 2016

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k  poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení  § 71, odst. 4, zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 13.12.2016 10:58:10 - aktualizováno 20.12.2016 11:30:17 | přečteno 10x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load