Pozvánka na XII. zasedání Zastupitelstva

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XII. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční v úterý 19. dubna 2016  od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ v  Rožnově  pod  Radhoštěm

P R O G R A M

1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1  Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR -  Mgr. Olga Vrublová 5.3 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky města Rožnov p.R,. č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství - Ing. Radim Holiš, Bc. Aleš Pilař

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 3 6.2 Revokace usnesení č. XI/3 ze dne 23. 2. 2016 a projednání a schválení opravené smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na provoz MHD Dolní Paseky - Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

oddělení majetkoprávní: 7.1 Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k. ú. Hážovice pro stavební řízení 7.2 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice a Hážovice 7.3 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (silnice I/35) 7.4 Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm uzavírané mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, ŘSD ČR a  RWE GasNet s.r.o. 7.5 Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby ze dne 08. 01. 2013 7.6 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 434/1 o výměře 106 m2 v k.ú. Tylovice, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví pana V.S., bytem Rožnov pod Radhoštěm 7.7 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 48 o výměře 51 m2 v k.ú. Tylovice, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví paní D.P., bytem  Rožnov pod Radhoštěm 7.8 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 1432/1 o výměře 3 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od paní K.H. bytem Praha do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení investiční akce „Rekonstrukce chodníku Bezručova ulice“ 7.9 Projednání a schválení budoucí kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 2125/1 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví společnosti PBT Works s.r.o., se sídlem Lesní 2331, Rožnov pod Radhoštěm 7.10 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 2770/3 o výměře 46 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od pana V.B. bytem Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace Na Pařeničkách 7.11 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 2774/10 o výměře 11 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od  pana B.K. st. a paní M.K,  oba bytem Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace Na Pařeničkách

7.12 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 2774/11 o výměře 21 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od pana M.R., bytem Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace Na Pařeničkách

7.13 Projednání a schválení směnné a kupní smlouvy a převodu pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi panem B.K. ml., bytem Rožnov pod Radhoštěm a městem Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace Na Pařeničkách 7.14 Projednání a schválení žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 1134/3, p.č. 1134/7 a p.č. 1134/14 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky do vlastnictví města (areál Základní školy Koryčanské Paseky) 7.15 Projednání a schválení žádosti o bezúplatný převod části pozemku p.č. 1250/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky do vlastnictví města (veřejné prostranství okolo bytových domů a školských zařízení na sídlišti Hradišťko a Písečný) 7.16 Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm, vodovodní řad v k.ú. Tylovice lokalita Balkán (investor manželé D.) 7.17 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické infrastruktury ke stavbě „Prodloužení vodovodního řadu – venkovní vodovod“ se soukromým investorem v lokalitě Balkán, k.ú. Tylovice (manželé  D.) -  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš

8. ODBOR  ROZVOJE 

8.1 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (č. 100/2016/OR) na pozemcích Povodí Moravy, s.p. v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rámci investiční akce „Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm“ -  Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ

9.1 Programová podpora 2016 9.2 Individuální žádost společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. o dotaci z rozpočtu města na zabezpečení sportování mládeže, dětí MŠ a žáků ZŠ na zimním stadionu 9.3 Závazný příslib města poskytnutý TJ Rožnov na finanční spoluúčast na investičním záměru na rekonstrukci sportovní haly „Sokolovna“ -  Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel

10. ODBOR VÝSTAVBY 

10.1 Projednání požadavku na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm -  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Lenka Vojkůvková

11. OSTATNÍ PODÁNÍ 

11.1 Projednání a navržení změny člena dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. 11.2 Volba přísedících Okresního soudu ve Vsetíně za město Rožnov pod Radhoštěm -  Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

12.1 Informace o průběhu rekonstrukce 1/35 -  Ing. Radim Holiš

Ing. Radim Holiš, v.r. starosta  města

V  Rožnově pod Radhoštěm, dne 11. 04. 2016

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k  poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení  § 71, odst. 4, zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 11.4.2016 13:01:54 - aktualizováno 11.4.2016 13:14:19 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load