Pozvánka na XIII. zasedání Zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na XIII. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 21. června 2016  od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ

v  Rožnově  pod  Radhoštěm

P R O G R A M

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

5.1  Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o činnosti Policie ČR na území města Rožnov pod Radhoštěm

- npor. Mgr. Karel Rychtecký

5.3 Informace o probíhajícím sporu s IPR

-  Mgr. Olga Vrublová

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2016

6.2Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnova pod Radhoštěm za rok 2015“ a schválení účetní závěrky 2015

6.3Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2015

      - Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

oddělení majetkoprávní:

7.1 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (sjezdu na pozemek) v a na městském pozemku v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm

7.2. Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (inženýrské sítě) v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k. ú. Tylovice pro stavební řízení

7.3 Projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 13. 07. 2015

7.4 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti (sjezdu na pozemek) v a na městském pozemku v k. ú. Tylovice

7.5 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (silnice I/35)

7.6 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. Tylovice

7.7 Revokace části usnesení č. 7/XII ze dne 19. 4. 2016 a části  usnesení č. 13/IX ze dne 15. 12. 2015,  projednání a schválení opravených smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (silnice I/35)

7.8 Projednání a schválení směny pozemku p.č. 48/1 ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm za pozemky p.č. 1219/1 a 43 ve vlastnictví paní D.K., vše v k.ú. Tylovice

7.9 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu pozemků p.č. 2774/36 a p.č.2776/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od manželů H., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace Na Pařeničkách

7.10 Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi převodcem a oprávněným Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabyvatelem a povinným městem Rožnov pod Radhoštěm. (ul. Svazarmovská, p.č. 1152/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm)

7.11 Projednání a schválení smlouvy o právu provést stavbu nového chodníku a nového parkoviště na městských pozemcích p. č. 74/2, p. č. 75/1, p. č. 76/2, p. č. 77 a p. č. 4928 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro stavební řízení v rámci stavby s názvem „Polyfunkční objekt parc. č. 76/1, 4930 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm“ se stavebníky manžely Č.

-  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš

7.12 Informace o umísťování reklamních zařízení typu „áčko“

-  Mgr. Kristýna Kosová

8. ODBOR  ROZVOJE 

8.1 Projednání a schválení smlouvy č. 0226/2016/ORM, o zřízení práva stavby, v rámci akce „Veřejné WC-parkoviště VMP, Palackého ul., Rožnov pod Radhoštěm“

8.2 Projednání a schválení rámcových podmínek pro zadání architektonicko-urbanistické soutěže na akci „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“

8.3 Projednání a schválení rámcových podmínek pro zadání architektonicko-urbanistické soutěže na akci „ přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“

8.4 Projednání a schválení spoluúčasti na financování akce „Rekonstrukce víceúčelového městského sportovního areálu na ul. Letenská“ v návaznosti na schválení žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z programu č. 133510 (MŠMT ČR)

-  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Ivo Marcin

8.5 Informace o přípravě Akčního plánu 2017-2019

-  Ing. Jan Kučera, MSc.

9. ODBOR ŠKOLSTVÍ

9.1 Individuální dotace Ateliér Sebevzdělávání

-  Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel

10. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

10.1 Projednání a schválení nového úplného znění zakladatelské listiny společnosti TV Beskyd s.r.o.

10.2 Projednání a navržení změny členů dozorčí rady společnosti TV Beskyd s.r.o.

10.3 Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valnou hromadu společnosti EP Rožnov, a.s., pověření starosty.

10.4 Projednání návrhu na pojmenování některé z ulic v Rožnově pod Radhoštěm po A. G. Masarykové.

-  Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková

10.5  Projednání a schválení rozsahu spolupráce s Valašským muzeem v přírodě Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2016.

-  Mgr. Tomáš Gross

11. OSTATNÍ PODÁNÍ 

11.1 Zpráva kontrolního výboru o kontrole místních poplatků

-  RNDr. Ivan Lukáš

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

12.1 Informace k novele zákona o obcích.

- Mgr. Ing. Veronika Janíková

12.2 Informace o konání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

12.3 Informace o konání valné hromady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko.

-  Ing. Radim Holiš

Ing. Radim Holiš, v.r.

starosta  města

V  Rožnově pod Radhoštěm, dne 14. 06. 2016

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k  poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení  § 71, odst. 4, zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 13.6.2016 16:22:00 - aktualizováno 21.6.2016 8:05:25 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load