Pozvánka na XIV zasedání zastupitelstva

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XIV. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 13. září 2016  od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ v  Rožnově  pod  Radhoštěm

P R O G R A M

1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1  Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o činnosti Policie ČR na území města Rožnov pod Radhoštěm - npor. Mgr. Karel Rychtecký 5.3 Informace o probíhajícím sporu s IPR -  Mgr. Olga Vrublová

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1 Projednání a schválení rozpočtového  opatření č. 5

6.2 Převod finančních prostředků mezi peněžními fondy a návrh na zrušení Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm - Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

oddělení majetkoprávní: 7.1 Projednání a schválení směny pozemku p.č. 48/1 ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm za pozemky p.č. 1219/1 a p.č. 43 ve vlastnictví paní D.K., vše v k.ú. Tylovice

7.2 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 3708/3nově označeného jako pozemek p.č. 3708/12 o výměře 143 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do společného jmění manželů V., Rožnov pod Radhoštěm

7.3 Projednání a schválení darovací smlouvy a bezúplatného převodu pozemku p.č. 1250/24 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (vrácení daru na základě darovací smlouvy č. 173/2007/OŠ/DAM)

7.4 Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (p.č. 3564/56 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm., chodník na ul. Bayerova)

7.5 Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva mezi převodcem a oprávněným Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabyvatelem a povinným městem Rožnov pod Radhoštěm (p.č. 1134/3, p.č. 1134/7 a p.č. 1134/14 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, u Základní školy Koryčanské Paseky č.p. 467).

7.6 Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi převodcem a oprávněným Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a nabyvatelem a povinným městem Rožnov pod Radhoštěm (p.č. 1250/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, veřejné prostranství okolo bytových domů a školských zařízení na sídlišti Hradišťko a Písečný)

-  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš

8. ODBOR ŠKOLSTVÍ

8.1 Projednání a schválení časového harmonogramu pro poskytování dotací pro rok 2017

-  Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel

9. ODBOR  ROZVOJE 

9.1 Projednání a schválení účasti města Rožnov pod Radhoštěm v mezinárodním projektu partnerských měst s názvem „Strategic planning of partner cities (a way to share best practices and to identify areas for strenghtening cooperation)“ a předložení žádosti o finanční příspěvek 

9.2 Projednání a schválení účasti města Rožnov pod Radhoštěm v mezinárodním projektu partnerských měst v oblasti vzdělávání, trhu práce, rovných příležitostí, kultury, historie a tradic

9.3 Projednání a schválení záměru na převod některých komunikací ve vlastnictví Zlínského kraje  v katastru města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města  Rožnov pod Radhoštěm -  Ing. Jan Kučera, Ing. Ivo Marcin

10. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

10.1 Projednání závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2015 -  Mgr. Tomáš Gross 

11. OSTATNÍ PODÁNÍ 

11.1 Projednání a schválení Komunitního plánu sociálních služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm -  Ing. Jan Kučera, MSc.

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

12.1  INFORMACE o nabídce společnosti SYNOT REAL ESTATE, k.s. – budova Společenského domu -  Ing. Radim Holiš

Ing. Radim Holiš, v.r. starosta  města

V  Rožnově pod Radhoštěm, dne  5. 9. 2016

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k  poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení  § 71, odst. 4, zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 6.9.2016 10:14:29 - aktualizováno 14.2.2017 9:04:57 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load