Pozvánka na XV. zasedání zastupitelstva

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XV. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 1. listopadu 2016  od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ v  Rožnově  pod  Radhoštěm

P R O G R A M

1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1 Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

-  Mgr. Olga Vrublová

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1 Projednání a schválení rozpočtových opatření č. 6/2016

- Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

oddělení majetkoprávní:

7.1 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 819/1, p.č. 819/3, p.č.819/15,  p.č. 819/22, p.č. 819/23, p.č. 819/24, p.č. 819/25 a  p.č. 822/1 vše k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Města Rožnov pod Radhoštěm 7.2 Revokace usnesení č. 8/XII ze dne 19. 4. 2016, projednání a schválení opravené smlouvy o zřízení věcného břemene v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm uzavírané mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, ŘSD ČR a   GasNet s.r.o. 7.3 Projednání a schválení odkoupení nemovitostí v k.ú. Tylovice ve vlastnictví paní L.H. do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm 7.4 Projednání a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm č. 17/2012/OSM/INO se společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha (prodloužení doby platnosti smlouvy) 7.5 Projednání a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 16/2012/OSM/SOB mezi městem jako budoucím prodávajícím a společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha jako budoucím kupujícím (prodloužení termínu k podání výzvy k uzavření kupní smlouvy) 7.6 Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 3708/3 nově označeného jako pozemek p.č. 3708/12 o výměře 143 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do společného jmění manželů pana P.V. a paní M.V., Rožnov pod Radhoštěm 7.7 Projednání a schválení směnné smlouvy a převodu pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm mezi paní B.W., bytem Rožnov pod Radhoštěm a městem Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního řešení místní komunikace u MŠ 1. máje č.p. 1153 7.8 Informace k žádosti o vydání potvrzení o zániku předkupního práva pro město Rožnov pod Radhoštěm (Harcovna, Energoagua a.s.)

-  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš

oddělení bytové: 7.9 Projednání smluv o koupi bytů

-  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Michaela Slobodová

8. ODBOR ŠKOLSTVÍ

 

8.1 Schválení smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 8.2 Projednání a schválení programů programové dotace pro rok 2017 8.3 Individuální dotace – II. kolo

-  Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel

9. ODBOR  ROZVOJE   

9.1 Projednání a schválení „Akčního plánu rozvoje města na roky 2017 – 2018“ s výhledem na roky 2019 – 2020, jako prováděcího dokumentu Strategického plánu rozvoje města platného do roku 2020.

-  Ing. Jan Kučera, Ing. Ivo Marcin

10. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ  

10.1 Informace o projektu Čistá řeka Bečva II.

-  Ing. Radim Holiš

Ing. Radim Holiš starosta  města

V  Rožnově pod Radhoštěm, dne  18. 10. 2016

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k  poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení  § 71, odst. 4, zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 25.10.2016 10:55:07 - aktualizováno 14.2.2017 9:05:20 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load