Pozvánka na XIX. zasedání Zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na XIX. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 20. června 2017  od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ

v  Rožnově pod Radhoštěm

P R O G R A M

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

5.1  Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

- Mgr. Olga Vrublová

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4 6.2 Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2016“ a schválení účetní závěrky 2016 6.3 Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2016 6.4 Návrh na vklad nemovitosti do společnosti Krytý bazén, spol. s r.o. Rožnov formou dobrovolného nepeněžitého příspěvku společníka

- Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

7. ODBOR ROZVOJE 

7.1 Informace o přípravě „Koncepce rozvoje bydlení“ a schválení „Pravidel výkupů staveb veřejné technické a dopravní infrastruktury“.

- Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Ivo Marcin

8. ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

Majetkoprávní oddělení

8.1 Směna části městského pozemku p.č. 842/5  ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a části pozemku p.č.  851/1 ve vlastnictví společnosti RETIGO s.r.o. vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 8.2 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm (rekonstrukce silnice I/35) 8.3 Projednání a schválení prodeje  částí městského pozemku p.č. 1398/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 8.4 Revokace usnesení č. 6/XV ze dne 1. 11. 2016 a projednání a schválení směny bytové jednotky č. 2330/7 ve vlastnictví města za pozemek p. č. 296, jehož součástí je rodinný dům  č. p. 1860 a pozemky p. č. 297 a p. č. 298 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví paní L.H. 8.5 Vyhlášení záměru na prodej pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Na Zahradách ve prospěch vlastníků garáží postavených na těchto městských pozemcích, v k.ú. Rožnov p. R. 8.6 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické infrastruktury ke stavbě „Prodloužení vodovodu a kanalizace k.ú.Tylovice č. parc 1142/5, Horní Dráhy“ se soukromým investorem v lokalitě Tylovické Horečky 2, k.ú. Tylovice 8.7 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Prodloužení účelové komunikace a  inženýrských sítí“ se soukromým investorem v lokalitě Kramolišov, Na Drahách, Rožnov pod Radhoštěm 8.8 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Eden Rožnov“ se soukromým investorem v lokalitě Láz, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (společnost Eden Rožnov s.r.o.)

- Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš

9. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

9.1 Projednání a schválení pravidel pro udělování ocenění a záštit města Rožnov pod Radhoštěm

- Mgr. Kristýna Kosová, Mgr. Ing. Veronika Janíková

9.2 Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valnou hromadu společnosti EP Rožnov, a.s., pověření starosty.

- Ing. Radim Holiš,  Mgr. Ing. Veronika Janíková

9.3 Informace o akcích připravovaných k výročí 750. let města

- Mgr. Kristýna Kosová, Mgr. Tomáš Gross

10. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

10.1 Projednání požadavků na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm

- Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Lenka Vojkůvková

11. OSTATNÍ PODÁNÍ

11.1 Zpráva Kontrolního výboru o provedené kontrole

- RNDr. Ivan Lukáš

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

12.1 Informace o přípravě projektu „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ 12.2 Informace o přípravě projektu „Kulturní centrum v Rožnov pod Radhoštěm“

- Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin

Ing. Radim Holiš, v.r.

starosta  města

V  Rožnově pod Radhoštěm, dne 12. 6. 2017

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k  poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení  § 71, odst. 4, zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 13.6.2017 9:03:22 - aktualizováno 13.6.2017 9:26:22 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load