Pozvánka na XVII. zasedání zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XVII. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 21. února 2017  od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ v  Rožnově pod Radhoštěm

P R O G R A M

1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1  Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR                                   - Mgr. Olga Vrublová

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2017 6.2 Informace - rozbor nákladů města 6.3 Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o úvěru                                     - Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

7. ODBOR ŠKOLSTVÍ

7.1 Projednání a schválení programové podpory pro rok 2017 - Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel

8. ODBOR ROZVOJE 

8.1 Projednání a schválení členství města Rožnov pod Radhoštěm v Národní síti Zdravých měst České republiky, schválení Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím Projektu Zdravé město a metody místní Agenda 21 a pověření do funkce politika Projektu.                                                                                                               - Ing. Jan Kučera MSc., Ing. Ivo Marcin

9. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

9.1 Projednání a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm                                                                                                                 - Ing. Radim Holiš, Mgr. Tomáš Gross

10. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

10.1 Opatření obecné povahy (OOP) č. 01/2017 Změna č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm  10.2 Projednání požadavků na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm - Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Lenka Vojkůvková

11. OSTATNÍ PODÁNÍ

11.1 Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2017                                 - doc. Mgr. Petr Kopecký, PhD 11.2 Odvolání člena kontrolního výboru 11.3 Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole ve věci zániku předkupního práva                                 - Libor Zavadil 11.4 Zpráva o činnosti Městské policie Rožnov pod Radhoštěm za rok 2016                                     - Bc. Aleš Pilař 11.5 Projednání spolupráce s partnerskými městy                                             - Ing. Jan Kučera, MSc.

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

12.1 Informace o Turistickém informačním centru a Jurkovičově rozhledně                                                                                                       - Mgr. Tomáš Gross

Ing. Radim Holiš starosta  města

V  Rožnově pod Radhoštěm, dne 14. 2. 2017

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k  poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení  § 71, odst. 4, zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 14.2.2017 8:54:56 - aktualizováno 17.2.2017 11:14:40 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load