Pozvánka na XX. zasedání Zastupitelstva

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na XX. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 12. září 2017  od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ

v  Rožnově pod Radhoštěm

P R O G R A M

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

5.1  Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

- Mgr. Olga Vrublová

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření

- Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

7. ODBOR ROZVOJE 

7.1 Informace o realizaci projektu Modernizace a zefektivnění veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm

- Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Ivo Marcin

8. ODBOR SPRÁVY MAJETKU 

Majetkoprávní oddělení

8.1 Směna části pozemku p.č. 782/21 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a částí pozemků p.č.782/8 a p.č. 782/12 ve vlastnictví společnosti RETIGO s.r.o. vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 8.2 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 8.3 Projednání informace o záměru na rozšíření parkoviště na ul. Bayerova a schválení podání žádosti o přímý prodej pozemků p.č. 3564/43, p.č. 6234/1 a p.č. 6087/2 ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 8.4 Projednání informace o záměru na využití pozemku na ul. Horská a schválení podání žádosti o přímý prodej pozemku p.č. 1250/30 ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 8.5 Projednání a schválení smlouvy o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých vlastníků (lokalita Za sokolovnou, II.etapa) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 8.6 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části pozemků p.č. 1032/8, p.č. 3780/2, p.č. 3780/5 a p.č. 3781/8 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch manželů Z. a pana L.D. 8.7 Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování a převod technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Dopravní a technická obsluha parcel v lokalitě pod Kozincem“ se soukromými investory

      - Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš

9. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

 9.1 Projednání a schválení závěrečného účtu Sdružení Mikroregionu Rožnovsko za rok 2016

- Ing. Radim Holiš, Mgr. Tomáš Gross

10. ODBOR ŠKOLSTVÍ

10.1 Studie předpokládaného vývoje počtu dětí a žáků na rožnovských školách zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm 

- Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel

11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

11.1 Informace o přípravě projektů „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ a „Kulturní  centrum v Rožnov pod Radhoštěm“ 11.2 Informace o dokončených projektech v roce 2017

- Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin

Ing. Radim Holiš, v.r.

starosta  města

V  Rožnově pod Radhoštěm, dne 5. 9. 2017

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k  poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení  § 71, odst. 4, zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 5.9.2017 12:47:33 - aktualizováno 23.10.2017 13:39:35 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load