Pozvánka na XXII. zasedání Zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na XXII. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 12. prosince od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ

v  Rožnově pod Radhoštěm

PROGRAM

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

5.1 Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

                                                          - Ing. Radim Holiš

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2017 6.2 Projednání a schválení návrhu odměn členům finančního a kontrolního výboru za rok 2017 6.3 Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na období 2018 – 2022 6.4 Návrh rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2018 6.5 Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí zálohy na finanční podporu společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. pro rok 2018 6.6 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místních poplatcích 6.7 Informace k úkolu uloženého ZM usnesením č. 21 ze dne 20. 6. 2017 (odpis pohledávek z bytů starších 10 let)

- Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Majetkoprávní oddělení

7.1 Projednání a schválení prodeje pozemků ve vlastnictví města Rožnov p.R. v lokalitě Na Zahradách ve prospěch vlastníků garáží postavených na těchto městských pozemcích, v k.ú. Rožnov p.R. 7.2 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické infrastruktury ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace“ se soukromým investorem v lokalitě Horní Paseky,ul. Žerotínská v pozemcích v k.ú. Rožnov p.R. 7.3 Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování nové veřejné dopravní infrastruktury, účelové komunikace na pozemku p.č. 2666/13 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se soukromými investory 7.4 Projednání a schválení dodatku č. 1 k plánovací smlouvě na vybudování a převod technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Prodloužení účelové komunikace a inženýrských sítí“ se soukromými investory v lokalitě Kramolišov, Na Drahách, Rožnov pod Radhoštěm 7.5 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku p.č. 3025/30 v k.ú. Rožnov p.R. pro příjezdovou komunikaci k vodojemu – Horní Paseky 7.6 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku p.č. 3025/14 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro vodojem – Horní Paseky 7.7 Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro výkup části pozemku p.č. 3025/17 v k.ú. Rožnov p.R. pro vodojem – Horní Paseky

- Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš

7.8 Pronájem Společenského domu

- Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dalibor Kubiš

8. ODBOR ROZVOJE

8.1 Projednání a schválení smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o nájmu pozemku par. č. 1000/1, k.ú. Rožnov p.R., v rámci přípravy investiční akce „Parkoviště na ulici Zemědělská, Rožnov pod Radhoštěm“ 8.2 Projednání a schválení aktualizace „Akčního plánu rozvoje města na roky 2017 – 2018 s výhledem na roky 2019 – 2020“, jako prováděcího dokumentu Strategického plánu rozvoje města platného do roku 2020 8.3 Projednání a schválení smlouvy o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Vodovod ul. Sadová“.

- Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Ivo Marcin

9. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

9.1 Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm od 1. 1. 2018 9.2 Schválení příspěvků uvolněným členům zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm a aktualizace Zásad pro použití a tvorbu sociálního fondu města Rožnov pod Radhoštěm od 1. 1. 2018 9.3 Schválení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm od 1. 1. 2018 9.4 Informace o žádosti předsedy okresního soudu o přísedící Okresního soudu ve Vsetíně pro období 2018 – 2022

- Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková

9.5 Projednání a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

- Ing. Radim Holiš, Mgr. Tomáš Gross

9.6 Informace k závěrečnému vyúčtování oslav 750 let města Rožnov pod Radhoštěm

        - Mgr. Kristýna Kosová, Mgr. Tomáš Gross

10. ODBOR VÝSTAVBY

10.1 Projednání požadavků na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 10.2 Seznámení s územními studiemi v Rožnově pod Radhoštěm

- Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Lenka Vojkůvková

11. OSTATNÍ PODÁNÍ

11.1 Volba nového člena osadního výboru

            - Ing. Vít Matějka

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

12.1 Informace o probíhající přípravě projektů „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ a „Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“

                - Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin

12.2 Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2018

          - Ing. Radim Holiš

Ing. Radim Holiš, v.r.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 5. 12. 2017

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 5.12.2017 8:52:19 - aktualizováno 20.2.2018 8:58:29 | přečteno 14x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load