Dny sociálních služeb

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na XXI. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 6. prosince 2005 od 14.00 hodin ve Společenském domě v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 5. Odbor výstavby 5.1. Schválení zadání plnící funkci souborného stanoviska ke konceptu změny č.4 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově p.R. 5.2. Projednání žádosti o změnu územního plánu zóny Na Zahradách. -Ing. Lenka Vojkůvková 6. Finanční záležitosti 6.1. Schválení návrhu obecně závazné vyhlášky číslo 5/2005 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. 6.2. Schválení návrhu obecně závazné vyhlášky číslo 6/2005 o stanovení sazby místního poplatku za odpady. 6.3. Schválení návrhu obecně závazné vyhlášky číslo 7/2005 o zrušení obecně závazné vyhlášky číslo 2/02 o vytvoření a použití účelového fondu na opravy bytového fondu. 6.4. Schválení zřízení peněžního fondu „Fond rozvoje bydlení města Rožnova p.R.“ a zásad pro jeho použití. 6.5. Schválení rozpočtových opatření. 6.6. Schválení zásad rozpočtového provizoria. 6.7. Schválení přijetí úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. na financování investiční akce „Rožnov p.R. – vodovod Horní Paseky, 1. etapa“. 6.8. Delegování starosty města k zastupování města na valné hromadě společnosti TV Beskyd, s.r.o. Valašské Meziříčí. - Ing. Miroslav Martinák 7. Majetkoprávní záležitosti 7.1. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 8/05, kterou se ruší obecně závazná vyhláška o udržování čistoty a veřejného pořádku na území města Rožnova p.R. - Ing. Simona Vojkůvková 7.2. Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 1429/1 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Zdeňka a Arnošta Kramolišových , Rožnov p.R. 7.3. Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 812/10 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Jitky Petersové a manželů Petersových, Rožnov p.R. 7.4. Projednání a schválení směnné smlouvy na směnu části městského pozemku p.č. 1265/8 a pozemku manželů Goláňových, Rožnov p.R., p.č.115, vše v k.ú. Tylovice. 7.5. Projednání a schválení kupní smlouvy na odkoupení části pozemků p.č.st. 16 a p.č. 18/1 v k.ú. Tylovice od manželů Krčmářových, Rožnov p.R. p. Milan Janák 7.6. Schválení záměru na vklad vodohospodářského majetku města Rožnova p.R. do akciové společnosti VaK Vsetín. - RNDr. Václav Mikušek 8. Ostatní podání 8.1. Schválení odměn členům komisí a výborů za rok 2005. - Mgr. Libuše Rousová 8.2. Zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé v roce 2006. - RNDr. Václav Mikušek 8.3. Obecně závazná vyhláška č. ../05, kterou se mění vyhláška č. 8/04 o spádových obvodech základních škol na území města Rožnova p.R. zřizovaných městem Rožnovem p.R. - Ing. Dušan Vrážel 9. Diskuze, informace, různé 9.1. Informace o realizaci akce „Čistá řeka Bečva“. 9.2. Průběžná zpráva o realizaci stavby: „Zastřešení zimního stadionu“ v Rožnově p.R. - Ing. Alena Jaremejková 9.3. Informace o možnostech nakládání s biologicky rozložitelným odpadem na území města Rožnova p.R. - Ing. Simona Vojkůvková 9.4. Informace o aktualizaci interní orientační cenové mapy pozemků na území města Rožnova p.R. - p. Milan Janák 10. Závěr RNDr. Václav Mikušek starosta města V Rožnově p.R., dne 25. listopadu 2005 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).  

Vytvořeno 15.3.2014 10:57:49 - aktualizováno 15.3.2014 10:59:01 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load