Rožnov v soutěži o keramickou popelnici

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na XX. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 25. října 2005 od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 5. Finanční záležitosti - Ing. Miroslav Martinák 5.1. Schválení smlouvy co poskytnutí finanční dotace za účelem zajištění dopravní obslužnosti v roce 2005. 5.2. Schválení návrhu obecně závazné vyhlášky č. 5/2005, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. 6. Majetkoprávní záležitosti - Ing. Simona Vojkůvková 6.1. Projednání a schválení finančního příspěvku na opravu místní komunikace „Hlaváčky“ v k.ú. Valašská Bystřice - p. Milan Janák6.2. Projednání a uzavření kupní smlouvy na odkoupení části pozemku p.č. 95 v k.ú. Tylovice od Ing. Martina Kramoliše, Rožnov p.R. 6.3. Projednání a uzavření kupní smlouvy o odkoupení nemovitého a movitého majetku Radovana a Zdeňky Reichových – zahradní kůlny se všemi součástmi a příslušenstvím na městském pozemku v lokalitě Láz. 6.4. Projednání a schválení dohody o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví na jímce a pozemku p.č. 765/6 v k.ú. Tylovice se spoluvlastníky Ing. Liborem Dobiášem, manželi Zetkovými a městem Rožnov p.R. 6.5. Projednání a uzavření darovací smlouvy na převod tělesa komunikací a mostu z vlastnictví Zlínského kraje do majetku města Rožnova p.R. 6.6. Projednání a uzavření darovací smlouvy na převod pozemků dotčených výstavbou JZO z vlastnictví Zlínského kraje do majetku města Rožnova p.R. 6.7. Projednání a uzavření darovací smlouvy na převod pozemků dotčených výstavbou JZO z vlastnictví města Rožnova p.R. do majetku Zlínského kraje. 6.8. Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 1040/58 ve prospěch Ludmily a Jaromíra Koryčanských, Rožnov p.R. 6.9. Projednání a schválení smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemek p.č. 103/3 ( pro výstavbu veřejných WC ) v majetku Petra Mikla za městský pozemek. 7. Diskuze, informace, různé 7.1. Zpráva o využití prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ a „Fondu obnovy bytového fondu“ města Rožnova p. R. - Ing. Miroslav Martinák 7.2. Informace o aktualizaci interní cenové mapy pozemku. 7.3. Informace o plánované výstavbě marketu Kaufland v Rožnově p.R. - p. Milan Janák 7.4. Zpráva o realizaci stavby „Zastřešení zimního stadionu“. 7.5. Zpráva o vícepracích – vyvolané investice související s Jihozápadním obchvatem. - Ing. Alena Jaremejková 8. Závěr RNDr. Václav Mikušek starosta města V Rožnově p.R., dne 17. října 2005 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000

Vytvořeno 15.3.2014 10:53:24 - aktualizováno 15.3.2014 10:56:27 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load