Rožnovské parní léto - zpívající vlak, 12. září 2020

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na XVIII. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 14. června 2005 od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 5.1. Projednání možnosti likvidace bio-odpadu a výstavby kompostárny na území města Rožnova p.R. - Ing. Simona Vojkůvková 6. Finanční záležitosti - Ing. Miroslav Martinák 6.1. Schválení způsobu financování investiční akce „Zastřešení zimního stadionu.“ 6.2. Schválení financování investiční akce „Splašková kanalizace I. etapa – Horní Paseky“. 6.3. Schválení zprávy o výsledku hospodaření města za rok 2004. 6.4. Schválení půjček z FOBF. 7. Majetkoprávní záležitosti - p. Milan Janák 7.1. Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej městského pozemku p.č. 141/2 v k. ú. Rožnov p.R. ve prospěch Radovana Tvarůžka, bytem Zubří. 7.2. Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 785/9 v k. ú. Tylovice ve prospěch Ing. Pavla a Jany Onheiserových, oba bytem Rožnov p.R. 7.3. Projednání a schválení kupní smlouvy na odkoupení částí pozemku p.č. 1362/5 v k. ú. Rožnov p.R. z podílového vlastnictví Rostislava Poláška a manželů Poláškových , všichni bytem Rožnov p.R. a nabytí dotčených částí pozemku do majetku města Rožnova p.R. 7.4. Projednání a schválení kupní smlouvy o převodu p.č. 3689/2 v k.ú. Rožnov p.R. z majetku České obce sokolské, Praha, do vlastnictví města Rožnova p.R. 7.5. Projednání a schválení kupní smlouvy o převodu p.č. 959/8 v k.ú. Rožnov p.R. z majetku JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně do vlastnictví města Rožnova p.R. 8. Ostatní podání 8.1. Schválení zadání pro změnu č. 3 územního plánu města Rožnova p.R. - Ing. Lenka Vojkůvková 8.2. Pověření k zastupování města Rožnova p.R. na řádné valné hormadě Elektroprojekta a.s. - RNDr. Václav Mikušek 9. Diskuze, informace, různé 10. Závěr RNDr. Václav Mikušek starosta města V Rožnově p.R., dne 2. června 2005 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).    

Vytvořeno 15.3.2014 10:49:44 - aktualizováno 15.3.2014 10:52:21 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load