Cyrilometodějská stezka na Velehrad vede i přes Rožnov

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na XXII. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 14. února 2006 od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 5. Odbor finanční - Ing. Miroslav Martinák 5.1. Schválení návrhu rozpočtu města na rok 2006. 5.2. Schválení půjčky z FRBR. 6. Odbor majetkoprávní – Ing. Simona Vojkůvková 6.1. Schválení "Plánu odpadového hospodářství města Rožnov pod Radhoštěm (POH původce) zpracovaný v roce 2005". - p. Milan Janák 6.2. Schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 785/9 v k.ú. Tylovice ve prospěch manželů Onheiserových, bytem Rožnov p.R. 7. Odbor výstavby – Ing. Lenka Vojkůvková 7.1. Schválení návrhu změny č. 3 územního plánu města Rožnova p.R., schválení OZV č. 1/06 o závazných částech změny č. 3 Územního plánu města Rožnova p.R., projednání vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek občanů. 8. Odbor investiční – Ing. Alena Jaremejková 8.1. Projednání a schválení způsobu poskytování materiálu na vybudování kanalizačních přípojek, v rámci realizace projektu „Čistá Bečva“ občanům města Rožnova pod Radhoštěm. 9. Ostatní podání 9.1. Schválení dodatků zřizovacích listin mateřských a základních škol zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm. - Ing. Dušan Vrážel 9.2. Vyvěšení tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10. března 2006. - Mgr. Petr Kopecký 9.3. Volba přísedících pro okresní soud ve Vsetíně na období 2006-2010. - Ing. Božena Kořenková 9.4. Projekt zdravé město. - Ing. František Šulgan 10. Diskuze, informace, různé 10.1. Informace o nezadané projektové dokumentaci dle rozpočtu r. 2005. - Ing. Alena Jaremejková 11. Závěr RNDr. Václav Mikušek starosta města V Rožnově p.R., dne 3 února 2006 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).    

Vytvořeno 15.3.2014 11:00:49 - aktualizováno 15.3.2014 11:01:41 | přečteno 10x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load