Den válečných veteránů

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na XXV. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 13. června 2006 od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 4.2. Informace o „Účtu správy aktiv“. - Ing. Miroslav Martinák, Mgr. Radek Ondra KB a.s. 4.3. Zpráva o bezpečnosti ve městě a činnosti městské policie za rok 2005. - Mjr. Ing. Andrzej Sikora, Daniel Vašut 5. Odbor finanční 5.1. Schválení zprávy o výsledcích hospodaření města za rok 2005. 5.2. Schválení přijetí investičního úvěru na realizaci investiční akce „Dům na půl cesty“ v částce 10.000.000,- Kč. 5.3. Schválení smlouvy o půjčce mezi firmou APRI a Městem Rožnovem pod Radhoštěm. 5.4. Schválení půjček z FRBR. - Ing. Miroslav Martinák 6. Odbor majetkoprávní 6.1. Schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 3605/3 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Richarda Peška, bytem Rožnov p.R. 6.2. Schválení darovacích smluv o převodu částí pozemků p.č. 1040/18, 1040/60 a 1040/61 v k.ú. Rožnov p.R. mezi Zlínským krajem a Městem Rožnov pod Radhoštěm. 6.3. Schválení kupní smlouvy na převod inženýrských sítí v k.ú. Rožnov p.R. od soukromých investorů do majetku Města Rožnova pod Radhoštěm. 6.4. Schválení kupní smlouvy na převod kanalizačního řadu a místní komunikace v k.ú. Rožnov p.R. od soukromých investorů do majetku města Rožnova p.R. - p. Milan Janák 7. Odbor výstavby 7.1. Projednání žádosti o pořízení změny územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu. -Ing. Lenka Vojkůvková 8. Ostatní podání 8.1. Závěrečné zhodnocení optimalizace MŠ a ZŠ – zřizovaných městem. - Mgr. Libuše Rousová 8.2. Schválení zástupce města na valné hromadě akciové společnosti Elektroprojekta Rožnov a.s. 8.3. Zpráva Kontrolního výboru a volba předsedy. -RNDr. Václav Mikušek 9. Diskuze, informace, různé 9.1. Prezentace programu ke zlepšení kvality ovzduší pro Rožnov pod Radhoštěm. - provede firma EKOTOXA OPAVA 9.2. Informace o obecně závazné vyhlášce č. 2/06 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. - Ing. Simona Vojkůvková 9.3. Zastřešení ZS – informace o vkladu majetku do společnosti Komerční domy Rožnov, s.r.o. - Ing. Alena Jaremejková 10. Závěr RNDr. Václav Mikušek starosta V Rožnově p.R., dne 2.června 2006 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).    

Vytvořeno 15.3.2014 11:03:28 - aktualizováno 15.3.2014 11:04:14 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load