Instalace vánočního stromu

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na XXVIII. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 17. října 2006 od 14.00 hodin v sále Společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 5. Odbor finanční 5.1. Schválení smlouvy o výstavbě rodinného domu a budoucí směnné smlouvy mezi Marií Traburovou a Městem Rožnovem pod Radhoštěm. 5.2. Schválení smlouvy o poskytnutí účelových dotací společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. 5.3. Schválení smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje městu Rožnov pod Radhoštěm. 5.4. Schválení návrhu rozpočtových opatření. - Ing. Miroslav Martinák 5.5. Schválení zprávy auditora k akci „Parkoviště pro návštěvníky Valašského Muzea“, informace o průběhu a dokončení této akce. - Ing. Jan Horáček 6. Odbor majetkoprávní 6.1. Schválení bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Rožnov p.R. z majetku Zlínského kraje do vlastnictví Města Rožnova p.R. 6.2. Schválení rámcové smlouvy o poskytování dobrovolných příspěvků na úhradu nákladů věcných břemen Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko v rámci projektu „Čistá řeka Bečva“ 6.3. Schválení směnné smlouvy na směnu pozemků v k.ú. Rožnov p.R. a Tylovice mezi Josefem Krhutem a Městem Rožnov p.R. - p. Milan Janák 7. Odbor výstavby 7.1. Schválení návrhu změny č.4 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm. 7.2. Rozšíření změny č.5 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm o lokalitu 33, 34, 35, 36 a znovuprojednání lokality č.18 - Ing. Lenka Vojkůvková 8. Ostatní podání 8.1. Koncepce výchovy a vzdělávání na území města. - Ing. Dušan Vrážel 8.2. Grantový harmonogram 2007. 8.3. Úprava zásad pro poskytování grantů a metodických pokynů dlouhodobých grantů. 8.4. Schválení odměn členům komisí a výborů za rok 2006. 8.5. Prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu. -Mgr. Libuše Rousová 9. Diskuze, informace, různé 9.1. Informace a vyhodnocení nabídek podnikatelských subjektů k provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm. -Ing. Simona Vojkůvková 9.2. Zpráva o stavu areálu Zimního stadionu na Bučiskách. - p. Jindřich Žák 10. Závěr RNDr. Václav Mikušek starosta V Rožnově p.R., dne 6. října 2006 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).    

Vytvořeno 15.3.2014 11:23:13 - aktualizováno 15.3.2014 11:24:28 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load