Most u Eroplánu - přecházet jen po jedné straně !

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na XXVII. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 5. září 2006 od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 5. Odbor finanční 5.1. Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Farní charitě v Rožnově p.R. 5.2. Schválení návrhu rozpočtových opatření. 5.3. Schválení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. 5.4. Scvhálení půjček z FRBR. 5.5. Delegování starosty města na valnou hromadu společnosti TVBeskyd s.r.o., Valašské Meziříčí. - Ing. Miroslav Martinák 6. Odbor majetkoprávní 6.1. Schválení obecně závazné vyhlášky č. ../2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2006, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 6.2. Projednání žádosti o příspěvek z „Nadace proměny“ a schválení závazku o dofinancování projektu v případě udělení příspěvku. -Ing. Simona Vojkůvková 6.3. Schválení bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Tylovice z majetku Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Rožnova p.R. 6.4. Schválení kupní smlouvy na převod inženýrských sítí v k.ú. Tylovice z majetku manželů Pechalových do vlastnictví Města Rožnova p.R. 6.5. Schválení kupní smlouvy na převod inženýrských sítí v k.ú. Rožnov p.R. z majetku manželů Vašutových do vlastnictví Města Rožnova p.R. 6.6. Schválení kupní smlouvy na prodej 20 městských pozemků v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Lesů ČR, s.p., Správa toků Vsetín. 6.7. Schválení kupní smlouvy na prodej městského pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Tylovice ve prospěch ing. Víta Petřvalského, Rožnov p.R. 6.8. Schválení smlouvy na směnu částí pozemků v k.ú. Rožnov p.R. mezi Alenou Hradilovou, Rožnov p.R. a Městem Rožnov p.R. - p. Milan Janák 7. Odbor výstavby 7.1. Projednání schválení pořízení změny č. 5 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm. - Ing. Hana Žatková 8. Odbor investiční 8.1. Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí účelově vázaných dotací z rozpočtu Města Rožnov pod Radhoštěm, k úhradě nákladů jež vzniknou v souvislosti s pořizováním dokumentace a zpracováním „ Žádosti o podporu z Fondu soudržnosti“ na projekt „Čistá řeka Bečva II.etapa“ . 8.2. Projednání a schválení návrhu na zvýšení částky na realizaci rodinného domu, který má být předmětem směny s nemovitostmi ve vlastnictví Marie Traburové. - Ing. Alena Jaremejková 9. Ostatní podání 9.1. Schválení obecně závazné vyhlášky – „požární řád“. - Ing. Božena Kořenková 9.2. Komunitní plánování sociálních služeb v Rožnově p.R. -Mgr. Libuše Rousová 9.3. Projednání a schválení prodeje bytu č.39 v domě čp.1574 na ul.Svazarmovská v Rožnově p.R. dle výsledků veřejné obchodní soutěže. - Ing. Helena Lačíková 9.4. Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva města o šetření usnesení č. 1/XXV. řádného zasedání Zastupitelstva města Rožnova p.R., konaného dne 13. června 2006. -Ing. Vítězslav Koukal, CSc. 10. Diskuze, informace, různé 10.1. Informace o strategickém plánu. - Mgr. Tomáš Gross 10.2. Informace o projektu regenerace panelového sídliště v Rožnově p.R. - Ing. Alena Jaremejková 11. Závěr RNDr. Václav Mikušek starosta V Rožnově p.R., dne 25.srpna 2006 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).      

Vytvořeno 15.3.2014 11:11:02 - aktualizováno 15.3.2014 11:11:48 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load