Státní svátek 28. října 2020

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na XXIV. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 18. dubna 2006 od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 4.2. Informace o postupu řešení dopravy na silnici I/35. 4.3. Stanovení dalšího postupu ve věci výstavby supermarketu Kaufland. - Ing. Božena Kořenková 5. Odbor finanční 5.1. Schválení nepeněžitého vkladu do společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. za účelem zvýšení jejího základního kapitálu. 5.2. Schválení návrhu rozpočtových opatření, změny účelu použití nedočerpaného úvěru a financování nákupu speciálního automobilu pro Záchrannou hasičskou službu v Rožnově pod Radhoštěm. 5.3. Schválení přijetí kontokorentního úvěru od KB a.s. 5.4. Schválení přijetí kontokorentního úvěru od ČS a.s. 5.5. Schválení smlouvy o poskytnutí finanční dotace na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2006. 5.6. Schválení půjček z FRBR. - Ing. Miroslav Martinák 6. Odbor majetkoprávní 6.1. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/06 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. - Ing. Simona Vojkůvková 6.2. Schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 1195 v k.ú. Tylovice ve prospěch Ing. Víta Petřvalského, Rožnov p.R. - p. Milan Janák 7. Odbor výstavby 7.1. Schválení zadání pro změnu č.4 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm. -Ing. Lenka Vojkůvková 8. Ostatní podání 8.1. Schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině Střediska volného času Rožnov pod Radhoštěm. - Ing. Dušan Vrážel 8.2. Pověření k zastupování města Rožnov p.R. na řádné valné hromadě VaK Vsetín a.s. - RNDr. Václav Mikušek 8.3. Schválení dotací žadatelům z grantového systému Města Rožnova pod Radhoštěm pro rok 2006. - Mgr. Libuše Rousová 8.4. Schválení vstupu města Rožnov pod Radhoštěm jako řádného člena národní sítě Zdravých měst. 8.5. Pověření Ing. Františka Šulgana na valné hromadě Národní sítě zdravých měst. - Ing. František Šulgan 9. Diskuze, informace, různé 9.1. Zpráva Kontrolního výboru - Ing. Lubomír Hlaváček 10. Závěr RNDr. Václav Mikušek starosta města V Rožnově p.R., dne 7.dubna 2006 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).                    

Vytvořeno 15.3.2014 11:02:50 - aktualizováno 15.3.2014 11:28:07 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load