Kulatý stůl: Hovorme o jedle - žime zdravo a chutne

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na VI. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 11. září 2007 od 14:00 hodin v sále Společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 4.2. Volba nového člena Rady města Rožnova p.R. 5. Odbor finanční 5.1. Schválení návrhu rozpočtových opatření. 5.2. Schválení půjček z „Fondu rozvoje bydlení města Rožnov p.R.“ 5.3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace TJ Rožnov p.R. 5.4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti v Rožnově p.R. 5.5. Delegování zástupce města na valnou hromadu Společnosti V Beskyd s.r.o. konanou dne 27.9.2007 ve Valašském Meziříčí. -Ing. Miroslav Martinák 6. Odbor výstavby a ÚP 6.1. Schválení zadání pro změnu č.5 územního plánu města Rožnova p.R. 6.2. Schválení pořízení změny č.6 územního plánu města Rožnova p.R. –projednání nových žádostí o změnu územního plánu města. 6.3. Projednání žádosti o změnu regulativů pro změnu č.3 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu. 6.4. Projednání žádosti o změnu územního plánu zóny Palackého. -Ing. Lenka Vojkůvková, (Ing. Hana Žatková) 7. Odbor správy majetku – majetkoprávní oddělení 7.1. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků z majetku TJ Rožnov p.R. do majetku města v areálu fotbalového stadionu Horní Paseky. 7.2. Schválení bezúplatného nabytí pozemků pod komunikacemi z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Rožnova p.R. 7.3. Schválení kupní smlouvy na nabytí pozemku p.č. 4906/2 v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví paní Emilie Holubové do vlastnictví Města Rožnova p.R. 7.4. Schválení smlouvy o budoucí směnné smlouvě k pozemkům v k.ú. Rožnov p.R. mezi městem Rožnov p.R. a Pavlem Holubem 7.5. Schválení kupní smlouvy na nabytí pozemku p.č. 2028/2 v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví Lumíra Dratvy do vlastnictví Města Rožnova p.R. 7.6. Schválení kupní smlouvy na prodej městských pozemků p.č. 1224/21 a 1224/101 do vlastnictví IZOLTECHNIK MORAVIA s.r.o. Rožnov p.R. - p. Milan Janák 8. Ostatní podání 8.1. Změna Jednacího řádu zastupitelstva města. - Ing. Božena Kořenková 8.2. Revokace usnesení týkající se členství Města Rožnova p.R. v Národní síti zdravých měst ČR. - p. Alois Vychodil 8.3. 1.Program města Rožnov p.R. v boji proti korupci, korupčnímu jednání pro období 2007-2011. 2. Rozpracování Programu města Rožnov p. R. v boji korupci, korupčnímu jednání pro období let 2007-2011. - Mgr. Čeněk Kraus 9. Diskuze, informace, různé 9.1. Informace o Integrované rozvojové strategii cestovního ruchu Rožnovska. 9.2. Informace o projektu „Cyklostezka údolím rožnovské Bečvy“. 9.3. Informace o plánu umístění dobových materiálů do kopule věže rožnovského kostela Všech svatých. 9.4. Informace ohledně provozování Informačního centra do konce roku 2007. - Mgr. Tomáš Gross 9.5. Informace o činnosti obchodních společností města Rožnova p.R. - p. Zlámal, p. Žák, p. Fojtášek 9.6. Informace o soudním řízení Města Rožnova pod Radhoštěm a jednání se zástupci společnosti SVAS, a.s. - Mgr. Vrublová, Mgr. Klepsa 10. Závěr JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 31. srpna 2007 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 15.3.2014 12:38:37 - aktualizováno 15.3.2014 12:39:41 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load