Nová sportoviště

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na III. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 6. února 2007 od 14.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 5. Odbor finanční 5.1. Zrušení usnesení zastupitelstva města číslo II./5 ze dne 19.12.2006 a schválení poskytnutí dotace občanskému sdružení Kamarád v částce 50.000,- Kč na pořízení osobního automobilu. - Ing. Miroslav Martinák 6. Odbor majetkoprávní 6.1. Schválení úplatného převodu pozemku p.č. 2702/1 - komunikace v k.ú. Dolní Bečva z majetku ČR – Pozemkový fond do vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm. 6.2. Schválení kupní smlouvy na převod pozemků p.č. 561/12 – komunikace a 570/1 – ost. plocha v k.ú. Hážovice z vlastnictví NP publication spol. s r.o. do majetku Města Rožnova pod Radhoštěm. 6.3. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu přechodu pro chodce se svislým a vodorovným dopravním značením z majetku Břetislava Škarky do majetku Města Rožnova pod Radhoštěm. 6.4. Schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 1210/3 v k.ú. Tylovice ve prospěch Drahoslavy Fejtové. 6.5. Schválení kupní smlouvy na prodej částí městských pozemků p.č. 1210/3 a 1211/16 vše v k.ú. Tylovice ve prospěch Karla Santovjáka. - p. Milan Janák 7. Městská policie 7.1. Projednání bezpečnostní situace ve městě Rožnov p.R. za rok 2006. Informace předkládá ředitel MP p. Daniel Vašut a vedoucí oddělení PČR v Rožnově p.R. pan mjr. Ing. Andrzej Sikora. 8. Odbor výstavby 8.1 Určení zastupitele města dle zákona č.183/2006 Sb. pro jednání ve věci územního plánování pro město Rožnov pod Radhoštěm -Ing. Lenka Vojkůvková 9. Odbor investiční 9.1. Projednání a schválení projektu "Regenerace panelového sídliště v Rožnově pod Radhoštěm" . -Ing. Alena Jaremejková 10. Ostatní podání 10.1. 1) Usnesení vlády ČR ze dne 25.10.2006, č. 1199 o strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011. 2) Strategie vlády v boji proti korupci - Mgr. Čeněk Kraus 10.2. Schválení smlouvy s Informačním centrem Valašského království. -Ing. Božena Kořenková 11. Diskuze, informace, různé 11.1. Informace o integrované rozvojové strategii cestovního ruchu Rožnovska. -Mgr. Tomáš Gross 11.2. Informace o záměru společnosti INTERCORA s.r.o. - p. Alois Vychodil 12. Závěr JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 29. ledna 2007 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).      

Vytvořeno 15.3.2014 11:38:07 - aktualizováno 15.3.2014 11:45:47 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load