Nové chodníky

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na IV. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 27. března 2007 od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 5.1. Změna jednacího řádu zastupitelstva- doplnění volby a činnosti návrhové komise. - JUDr. Jaroslav Kubín 6. Odbor finanční 6.1. Schválení návrhu rozpočtu města na rok 2007. 6.2. Schválení přijetí úvěru na realizaci investiční akce „Chodník Tylovice – Hážovice“ v částce 10.000.000,- Kč . 6.3. Schválení přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. v částce 10.000.000,- Kč. 6.4. Schválení přijetí kontokorentního úvěru od Komerční banky a.s. v částce 17.000.000,- Kč. 6.5. Delegování zástupce města k účasti na valné hromadě společnosti TV Beskyd s.r.o. Valašské Meziříčí. 6.6. Schválení půjček z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“. 6.7. Schválení přijetí víceúčelového úvěru na financování investičních a neinvestičních výdajů v roce 2007 v částce 16.750.000,- Kč. - Ing. Miroslav Martinák 7. Odbor investiční 7.1. Projednání a schválení převzetí protipovodňových opatření na Rožnovské Bečvě v km 13,995-15,170 do majetku a správy Města Rožnova pod Radhoštěm. 7.2. Memorandum pro společný postup pro podporu dopravní infrastruktury. -Ing. Alena Jaremejková 8. Bytové oddělení 8.1. Prodej volného bytu č.5 o velikosti 3+1 v domě čp.1571 na ul.Oděská podle výsledků vyhodnocené veřejné obchodní soutěže . 8.2. Prodej volného bytu č.39 o velikosti 2+1 v domě čp.1574 na ul. Svazarmovská podle výsledků vyhodnocené veřejné obchodní soutěže. 8.3. Prodej volného bytu č.3 o velikosti 1+1 v domě čp.1696 na ul. Borová podle výsledků vyhodnocené veřejné obchodní soutěže. -p. Markéta Blinková 9. Odbor správy majetku 9.1. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/07 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rožnova pod Radhoštěm. -Ing. Simona Vojkůvková Odbor správy majetku – majetkoprávní oddělení 9.2. Schválení kupní smlouvy na prodej městského pozemku p.č. 2798/2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Ing. Lenky Hrstkové, bytem Rožnov p.R. 9.3. Schválení bezúplatného převodu stavby klubovny sportovního areálu v Jandačkách z majetku Valašského golfového klubu s.r.o. do majetku města Rožnova p.R.“ 9.4. Schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 1148/1 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Ing. Jaromíra Řeháka, bytem Rožnov p.R. 9.5. Schválení převodu pozemku ve vlastnictví České republiky – Ústavu územního rozvoje formou bezúplatného souhlasného prohlášení o přechodu vlastnického práva k nemovitostem do majetku města. 9.6. Schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemků p.č. 1555/8 díl „a“ a 1555/29 v k.ú. Rožnov p.R. z majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. do majetku Města Rožnov pod Radhoštěm. 9.7. Schválení kupní smlouvy na odkoupení částí pozemků p.č. 2629/2 a 2629/6 v k.ú. Rožnov p.R. od Ivo Bolcka pro umístění autobusové zastávky. 9.8. Schválení darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemku p.č. 1040/32 v k.ú. Rožnov p.R. do vlastnictví Zlínského kraje – Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p.R. - p. Milan Janák 10. Ostatní podání 10.1. Schválení dotací žadatelům z grantového systému města pro rok 2007. - p. Markéta Blinková 10.2. Delegování zástupce města na valnou hromadu VaK Vsetín a.s. - Ing. Jan Štěpaník 10.3. Návrh zástupce města do představenstva Vak Vsetín, a.s. 10.4. Prohlášení nesouhlasu s aktivitami těžařských společností v Beskydech. - JUDr. Jaroslav Kubín 11. Závěr JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 19. března 2007 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 15.3.2014 12:35:32 - aktualizováno 15.3.2014 13:22:05 | přečteno 10x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load