Revitalizace bytového domu na ul. Kulturní

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na VIII. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 18. prosince 2007 od 14:00 hodin v obřadní síni MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 5. Odbor finanční 5.1. Schválení návrhu rozpočtových opatření. 5.2. Schválení návrhu rozpočtu města na rok 2008. 5.3. Schválení dodatku číslo 5 ke „Smlouvě o zajištění výkonu lékařské pohotovostní služby pro dospělé“ ze dne 6.1.2004. -Ing. Miroslav Martinák 5.4. Předání movitého majetku do správy příspěvkové organizace Záchranná hasičská služba v Rožnově pod Radhoštěm. -Ing. Jan Horáček 6. Odbor správy majetku – majetkoprávní oddělení 6.1. Schválení převodu městských pozemků v k.ú. Hážovice do vlastnictví Zlínského kraje. 6.2. Schválení smlouvy na směnu části městského pozemku za část pozemku ve vlastnictví ČR, Finančního ředitelství Brno, vše v k.ú. Rožnov p.R. -p. Milan Janák 7. Odbor výstavby a územního plánování 7.1. Schválení zadání pro změnu č.5 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm. 7.2. Projednání žádosti o změnu územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm a územního plánu zóny Palackého v Rožnově pod Radhoštěm. -Ing. Lenka Vojkůvková 8. Ostatní podání 8.1. Schválení smluv o poskytnutí dotace občanským sdružením. 8.2. Schválení dodatků č. 1 k přílohám č.1 zřizovacích listin příspěvkových organizací ZŠ Pod Skalkou, ZŠ 5. května a T klubu - kulturní agentura. 8.3. Schválení darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemku z majetku města do majetku TJ Rožnov p.R. v areálu ZŠ 5. května. - Ing. Dušan Vrážel 8.4. Projednání a schválení smlouvy o dotaci na provoz Informačního centra mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a společností CAMFI, spol. s r.o. 8.5. Schválení programu zahraniční spolupráce se Šremem, Bergenem a Povážskou Bystricí na rok 2008. - Mgr. Tomáš Gross 8.6. Projekt „Obnova zeleně hřbitova Na Láni“ - Ing. Jan Kučera 8.7. Schválení odměn členům výborů a komisí za rok 2007. - p. Markéta Blinková 8.8. Volba nového předsedy kontrolního výboru. - JUDr. Jaroslav Kubín 9. Diskuze, informace, různé 9.1. Informace ke zpracování strategického plánu rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm. - Ing. Mojmír Pápol, Ing. Jan Kučera 9.2. Informace o komunitním plánování - Ing. Zdeněk Štekl 9.3. Informace o změně cen vodného a stočného pro rok 2008 - p. Alois Vychodil 10. Závěr JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 7. prosince 2007 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).    

Vytvořeno 15.3.2014 13:19:00 - aktualizováno 17.3.2014 0:08:01 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load