Komunitní centrum Puntík

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na X. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 15. dubna 2008 od 14:00 hodin v obřadní síni MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 5. Odbor finanční 5.1. Schválení návrhu rozpočtových opatření. 5.2. Schválení kontokorentního úvěru v částce 10.000.000,- Kč od ČS a.s. 5.3. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení. -Ing. Miroslav Martinák 6. Odbor správy majetku – majetkoprávní oddělení 6.1. Schválení bezúplatného převodu pozemků pod místními komunikacemi v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm. 6.2. Schválení smlouvy na prodej městského pozemku p.č. 1214/9 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch společnosti IZOLTECHNIK. 6.3. Schválení kupní smlouvy na prodej nemovitostí v areálu fotbalového stadionu Harcovna. 6.4. Schválení smlouvy budoucí na směnu části pozemku p.č. 64/2 ve vlastnictví Jany Tiché za městský pozemek p.č. 61/2, vše v k.ú. Tylovice. 6.5. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části městského pozemku p.č. 434 v k.ú. Tylovice ve prospěch Lubora, Romany a Petry Grigorescu. 6.6. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení částí pozemků p.č. 373 a 375/2 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví Jana Černoty. 6.7. Schválení souhlasného prohlášení Města Rožnov pod Radhoštěm a České republiky – Ústav územního rozvoje o vlastnictví pozemků p.c. 3604/02 a 3604/06 v k.ú. Rožnov p.R. dle § 1 odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb. -p. Milan Janák 7. Odbor strategického rozvoje a investic 7.1. Projednání a schválení prohlášení Města Rožnov pod Radhoštěm k účasti na projektu Čistá řeka Bečva II. 7.2. Projednání částí strategického plánu rozvoje města „Profil města“, „Průzkum názoru obyvatel a ekonomických subjektů“ a „Návrhová část“ a schválení dokumentů „Profil města“ a „Průzkum názoru obyvatel a ekonomických subjektů“ - Ing. Mojmír Pápol, Ing. Jan Kučera 8. Odbor výstavby a územního plánování 8.1. Vydání opatření obecné povahy č.01/2008 –změna č.5 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm ( Fassmann). 8.2. Záměr pořízení změny č.7 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm. 8.3. Schválení zadání pro změnu č.6 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm. 8.4. Záměr pořízení změny územního plánu zóny Na Zahradách. 8.5. Záměr pořízení změny územního plánu zóny Palackého. -Ing. Lenka Vojkůvková 9. Ostatní podání 9.1. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města. 9.2. Pověření k zastupování Města Rožnova pod Radhoštěm na řádné valné hromadě VaK Vsetín, a.s. - Mgr. Karel Klepsa 9.3. Schválení dotací žadatelům z grantového systému města pro rok 2008. - Mgr. Lucie Vančurová 9.4. Zpráva o činnosti policie ČR a městské policie za rok 2007.       - nadp. Andrzej Sikora, p. Daniel Vašut 9.5. Informace o přípravě Kauflandu – posuzování vlivů na životní prostředí. - Ing. Jaroslav Polášek, Ing. Lenka Vojkůvková, p. Alois Vychodil 10. Diskuze, informace, různé 10.1. Informace o záměru Ak. sochaře Igora Kitzbergera – vybudování objektu „Umělecká beseda“ v lokalitě „Na Zahradách“. - Ing. Lenka Vojkůvková, p. Igor Kitzberger 10.2. Průběžná informace auditora o provedené Instalaci termostatických ventilů v pavilonech A,B,C,E,F,G,H a regulaci patních uzlů v pavilonech C,D a výměna čerpadel v objektu základní školy Pod Skalkou č.p. 293, Rožnov pod Radhoštěm provedené společností VAE THERM, spol. s.r.o. ve dnech 27. 12. 2007 až 5.1.2008 - Mgr. Čeněk Krause JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 4. dubna 2008 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).      

Vytvořeno 15.3.2014 13:22:41 - aktualizováno 15.3.2014 13:39:53 | přečteno 9x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load