Encyklopedie a deskové hry do ZŠ

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na IX. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 19. února 2008 od 14:00 hodin v obřadní síni MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 5. Odbor finanční 5.1. Schválení návrhu rozpočtových opatření. 5.2. Schválení delegování zástupce na valnou hromadu společnosti TV Beskyd s.r.o. Valašské Meziříčí. 5.3. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení. 5.4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na opravu střechy Evangelického kostela. 5.5. Schválení smlouvy o poskytnutí investiční dotace společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. na zpracování projektové dokumentace na výstavbu sportovně rekreačního areálu na Bučiskách. -Ing. Miroslav Martinák 6. Odbor správy majetku – majetkoprávní oddělení 6.1. Vzdání se předkupního práva na nemovitosti dle kupní smlouvy ze dne 28.4.2000 s Ondřejem Martinákem (Palackého ul.) 6.2. Schválení smlouvy na směnu městského pozemku p.č. 545/4 za pozemek p.č. 1091/4 ve vlastnictví Ing. Jana Jelínka a Heleny Jelínkové, vše k.ú. Tylovice. 6.3. Schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 1406/6 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch manželů Mikušových. 6.4. Schválení smlouvy o budoucí směnné smlouvě na směnu městského pozemku p.č. 509 za část pozemku p.č. 1091/7 ve vlastnictví Lubora Grigorescu, vše k.ú. Tylovice. 6.5. Schválení smlouvy o budoucí směnné smlouvě na směnu částí pozemků mezi Pavlem Bolkem a městem Rožnov pod Radhoštěm, vše k.ú. Hážovice. 6.6. Schválení prodeje pozemků o celkové výměře 11317 m2, včetně objektu občaské vybavenosti čp. 2711. -p. Milan Janák 7. Odbor strategického rozvoje 7.1. Projednání a schválení Harmonogramu výkupu inženýrských staveb v Rožnově pod Radhoštěm. -Ing. Mojmír Pápol, Ing. Jan Kučera 8. Odbor výstavby a územního plánování 8.1. Souhlas s veřejnou zakázkou na Rozbor udržitelného rozvoje území, zadávanou v rámci „Smlouvy o partnerství při jednotném pořízení a správě územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky“ Krajským úřadem Zlínského kraje. 8.2. Projednání žádosti o pořízení změny územního plánu zóny Na Zahradách. 8.3. Schválení pořízení změny č.6 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm a zařazení do změny č.7 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm. -Ing. Lenka Vojkůvková 9. Ostatní podání 9.1 Schválení "Plánu činnosti Kontrolního výboru pro rok 2008". - Mgr. Libuše Rousová 9.2. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Rožnov pod Radhoštěm. - Ing. Dušan Vrážel 9.3. Projednání využití „Domu s byty na půl cesty“. - p. Markéta Blinková 9.4. Rozpracování Programu města Rožnov p.R. v boji proti korupci, korupčnímu jednání pro období let 2007-2011. - Mgr. Čeněk Kraus 10. Diskuze, informace, různé 10.1. Informace o průběhu zpracování strategického plánu rozvoje. 10.2. Informace o připravovaných projektech. - Ing. Mojmír Pápol, Ing. Jan Kučera 11. Závěr JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 8. února 2008 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 15.3.2014 13:20:31 - aktualizováno 15.3.2014 13:21:18 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load