Nový info panel v turistickém informačním centru

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na XIV. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 16. prosince 2008 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 4.2. Informace o soudním sporu Města Rožnov pod Radhoštěm a firmou Immobilien Pirker Reality. -Mgr. Vrublová, JUDr. Kubín, Mgr. Mumulos 5. Odbor finanční 5.1. Schválení návrhu rozpočtových opatření. 5.2. Schválení rozpočtu Města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2009. 5.3. Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace občanskému sdružení Kamarád v Rožnově pod Radhoštěm. 5.4. Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Soláně. 5.5. Delegování zástupce města na jednání valných hromad společnosti TV Beskyd, s.r.o. Valašské Meziříčí v roce 2009. -Ing. Miroslav Martinák 6. Odbor správy majetku – majetkoprávní oddělení 6.1. Projednání a schválení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Města Rožnov pod Radhoštěm. 6.2. Správní řízení o omezení a zákazu stavební činnosti v lokalitě Balkán, v k.ú. Tylovice. -Ing. Jaroslav Polášek 6.3. Schválení smlouvy o prodeji pozemku p.č. 2198/11 v k.ú. Rožnov p.R. Mgr. Antonínu Jurečkovi. 6.4. Schválení převodu a kupní smlouvy na prodej městských pozemků st. mp.č. 4487 a p.č. 1397/5 v k.ú. Rožnov p.R. do vlastnictví SMP Net, s.r.o. 6.5. Schválení převodu a kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 785/24 v k.ú. Tylovice do vlastnictví paní Jaroslavy Pernické, Rožnov p.R. 6.6. Schválení převodu a kupní smlouvy na prodej městských pozemků Na Zahradách p.č. 35/1, 35/4 a 39/1 v k.ú. Rožnov p.R. do vlastnictví manželů Kitzbergerových, Rožnov p.R. 6.7. Schválení nabytí a kupní smlouvy na převod inženýrských staveb a sítí v k.ú. Rožnov p.R. z majetku společnosti FAGUS 21 a.s. Ostrava do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm. -p. Milan Janák 7. Odbor výstavby a ÚP 7.1. Schválení zadání pro změnu č.3 územního plánu zóny Na Zahradách v Rožnově pod Radhoštěm. 7.2. Schválení zadání pro změnu č.6 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm . 7.3. Schválení zadání pro změnu č.7 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm. - Ing. Lenka Vojkůvková 8. Odbor investic 8.1. Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dobrovolného příspěvku na úhradu vícenákladů I. etapy projektu "Čistá řeka Bečva" vzniklých na území města Rožnova pod Radhoštěm v rámci realizace akce: ČISTÁ ŘEKA BEČVA I. - Ing. Marek Moll 9. Ostatní podání 9.1. Scvhálení odměn členům komisí a výborů za rok 2008. - p. Markéta Blinková 9.2. Nový název ulice v lokalitě Dolní Paseky. - Ing. Božena Kořenková 9.3. Smlouva o poskytnutí dotace TJ Rožnov pod Radhoštěm – podpora talentované mládeže. - Ing. Dušan Vrážel 9.4. Zpráva o šetření výpočtu cen energií v pronajatých prostorách čp. 130, 131 na Masarykově náměstí. - Mgr. Libuše Rousová 9.5. Stanovisko vedení města k záležitosti tajemníka MěÚ. - JUDr. Jaroslav Kubín 10. Diskuze, informace, různé 10.1. Zpráva Kontrolního výboru o činnosti za rok 2008. - Mgr. Libuše Rousová 10.2. Informace o navrhovaných prioritách podpory města v rámci Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy na území města. - Ing. Dušan Vrážel JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 05. prosince 2008 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).      

Vytvořeno 15.3.2014 13:38:34 - aktualizováno 15.3.2014 13:39:28 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load