Výstava Rožnov v obrazech

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na XIII. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 21. října 2008 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 4.2. Rekonstrukce Rady města Rožnov pod Radhoštěm 5. Odbor finanční 5.1. Schválení návrhu rozpočtových opatření. 5.2. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení. 5.3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace TV Beskyd s.r.o. na zajištění satelitní distribuce jejího signálu prostřednictvím stanice PUBLIC TV v roce 2009. 5.4. Schválení smlouvy o poskytnutí investiční dotace společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. na vybudování šaten v areálu zimního stadionu v Rožnově pod Radhoštěm. 5.5. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace FC Rožnov pod Radhoštěm na zajištění financování vybudování umělého povrchu III. generace v areálu stadionu na Horních Pasekách dle usnesení ZM č. V./17/bod 4) a 5) ze dne 5.6.2007. 5.6. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Diakonii ČCE – hospic CITADELA Valašské Meziříčí. 5.7. Delegování zástupce města na jednání valné hromady společnosti TV Beskyd, s.r.o. Valašské Meziříčí, která se bude konat dne 21.11.2008 v Rožnově pod Radhoštěm. -Ing. Miroslav Martinák 6. Odbor správy majetku – majetkoprávní oddělení 6.1. Schválení smlouvy o budoucí směnné smlouvě na směnu části pozemku mezi Zdeňkem Bělunkem, Rožnov p.R. a Městem Rožnov p.R., vše v k.ú. Rožnov p.R. 6.2. Schválení kupní smlouvy na prodej městského pozemku p.č. 178 v k.ú. Tylovice do vlastnictví manželů Urbanových, Rožnov p.R. 6.3. Schválení kupní smlouvy pro nabytí pozemku p.č. 3808/5 v k.ú. Rožnov p.R. od soukromých vlastníků pro stavbu cyklostezky 6.4. Schválení kupní smlouvy na převod části pozemku z majetku společnosti VaK Vsetín, a.s. do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm v areálu fotbalového stadionu Horní Paseky. 6.5. Schválení dohody o jednání ve shodě mezi akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko. 6.6. Schválení kupní smlouvy na převod inženýrských sítí v k.ú. Rožnov p.R. z majetku soukromých investorů do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm. -p. Milan Janák 7. Ostatní podání 7.1. Schválení spolufinancování projektu „Návrat ke karpatským tradicím“. - Mgr. Tomáš Gross 7.2. Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu Města Rožnov pod Radhoštěm. - Mgr. Lucie Vančurová 7.3. Žádost Střední školy cestovního ruchu Rožnov p.R., s.r.o. o vyjádření stanoviska Města Rožnov pod Radhoštěm k zápisu základní školy s rozšířenou výukou cizích jazyků do rejstříku škol a školských zařízení. - Ing. Dušan Vrážel 7.4. Projednání a schválení smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy“ 7.5. Závazek finanční spoluúčasti na projektech Města z OP ŽP. - Ing. Jan Kučera 7.6. Informace o veřejném slyšení ve věci porušování nočního klidu při kulturních akcích. - Ing. Božena Kořenková, p. Lenka Vičarová 8. Diskuze, informace, různé JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 10. října 2008 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).  

Vytvořeno 15.3.2014 13:27:06 - aktualizováno 15.3.2014 13:28:28 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load