Demolice objektu Paláčkův mlýn

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XIX. zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v úterý 20. října 2009 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2. Informace o činnosti rady města 5. ODBOR FINANČNÍ 5.1. Schválení rozpočtových opatření. 5.2. Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v částce 720.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Vsetín na úhradu neinvestičních nákladů Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm. – ing. Miroslav Martinák 5.3. Projednání a schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací Města Rožnov pod Radhoštěm. – ing. Jan Horáček 6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU majetkoprávní oddělení – p. Milan Janák 6.1. Schválení převodu a kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 2257/19 v k.ú. Rožnov p.R., Košíkářská ulice, do vlastnictví manželů Borka a Ilony Placrových, oba bytem Rožnov p.R. 6.2. Schválení převodu a kupní smlouvy na prodej městského pozemku p.č. 1406/3 v k.ú. Rožnov p.R., Nábřeží Dukelských hrdinů, do vlastnictví Richarda Dernického, bytem Rožnov p. R. 6.3. Schválení převodu a kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 1508/1, Horní park, oddělenou a nově označenou jako st. p.č. 4725/2, vše v k.ú. Rožnov p.R., do vlastnictví Valašského muzea v přírodě Rožnov pod Radhoštěm. 6.4. Schválení převodu a smlouvy na směnu pozemků v k.ú. Rožnov p.R., Videčská ul. a Na Láni, pro „Protipovodňová opatření“ s M. Válkem a I. Jelínkem, Rožnov p.R. 6.5. Schválení převodu a smlouvy na směnu pozemků v k.ú. Rožnov p.R., Videčská ul., pro „Protipovodňová opatření“ s Ivanou Kavanovou, Rožnov p.R. 6.6. Schválení převodu a smluv na převod pozemků pod stavbou chodníku v k.ú. Tylovice a Hážovice. 6.7. Schválení převodu vodohospodářského majetku – vodovodních řadů v Rožnově pod Radhoštěm, do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. 7. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP– Ing. Lenka Vojkůvková 7.1. Vydání opatření obecné povahy č.05/2009- změna č.6 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm. 8. OSTATNÍ PODÁNÍ 8.1. Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu Města Rožnov pod Radhoštěm. - Ing. Dušan Vrážel, odbor školství a CR 8.2. Projednání a schválení „smlouvy o poskytnutí dobrovolných příspěvků na realizaci projektu Čistá řeka Bečva II" se Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko. Smlouva se týká účasti na přípravě a realizaci stavby ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - Ing. Marek Moll, odbor investic 8.3. Projednání návrhu pomoci občanům, kteří jsou účastníky soudních řízení se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., IČ 60747641 o určení vlastnictví k nemovitostem. - Mgr. Olga Vrublová, odbor právní 8.4. Projednání návrhu kandidátů na funkci přísedících u soudu na období 2010 – 2014. - Ing. Božena Kořenková, odbor kanceláře starosty 8.5. Projedání a schválení předložení projektu Karpatské inspirace do Fondu mikroregionů. - Mgr. Tomáš Gross, odbor školství a CR 9. DISKUSE, INFORMACE, RŮŽNÉ 9.1. Informace o činnosti Informačního centra Rožnova pod Radhoštěm za období září 2008-září 2009. 9.2. Infromace o spolupráci s partnerskými městy Rožnova pod Radhoštěm v roce 2010. - Mgr. Tomáš Gross, odbor školství a CR JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 9. října 2009 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).    
Vytvořeno 15.3.2014 14:52:05 - aktualizováno 15.3.2014 15:14:26 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load