Dětské hřiště na ul. Boženy Němcové

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XXI. zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v úterý 15. prosince 2009 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2. Informace o činnosti rady města 5. ODBOR FINANČNÍ 5.1. Schválení rozpočtu města na rok 2010 5.2. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2011 a 2012 5.3. Schválení návrhu rozpočtových opatření k rozpočtu města na rok 2009 5.4. Schválení dodatku číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. ze dne 18.6.2009. – ing. Miroslav Martinák 6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU majetkoprávní oddělení – p. Milan Janák 6.1. Projednání a schválení bezúplatného převodu pozemků z majetku města do majetku Zlínského kraje a bezúplatného převodu pozemků z majetku Zlínského kraje do majetku Města Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního vypořádání stavby chodníku Tylovice-Hážovice. 6.2. Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej městského pozemku p.č. 509 v k.ú. Tylovice ve prospěch Lubora Grigorescu a kupní smlouvy na odkoupení pozemků p.č. 1091/8 a 1091/10 v k.ú. Tylovice z vlastnictví Lubora Grigorescu do vlastnictví města v rámci majetkoprávního vypořádání stavby chodníku Tylovice-Hážovice. 6.3. Schválení bezúplatného převodu a darovací smlouvy na převod pozemků s potoky v k.ú. Valašská Bystřice do vlastnictví obce Valašská Bystřice. 6.4. Schválení bezúplatného převodu a smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Rožnov p.R. a k.ú. Hážovice z vlastnictví ČR-Agentura ochrany přírody a krajiny ČR do vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm. 6.5. Schválení převodu a tří kupních smluv na prodej částí městského pozemku p.č. 1077/1 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch vlastníků sousedních nemovitostí. 6.6. Schválení převodu vodohospodářského majetku – vodovodních řadů v Rožnově p.R., do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. 6.7. Projednání majetkoprávního řešení pozemků p.č. 280 a p.č. 281 v k.ú. Tylovice (u hřbitova) pro stavbu chodníku dle návrhu spoluvlastníků (Svačinová,Konečná,Rýgl). 7. ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 7.1. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě č. D/1900/2006/EKO (číslo dle Zlínského kraje) o financování akce v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu s názvem Komunitní plánování sociálních služeb v Rožnově pod Radhoštěm - Ing. Josef Rusek 8. OSTATNÍ PODÁNÍ 8.1. Projednání stanoviska k návrhu Aktualizace státní energetické koncepce České republiky. - JUDr. Jaroslav Kubín, starosta 8.2. Projednání a schválení odměn členům výborů za rok 2009. - p. Markéta Blinková, místostarostka 8.3. Informace ohledně soudního sporu s IPR - Mgr. Olga Vrublová, JUDr. Jaroslav Kubín 8.4. Schválení změny účelu grantové smlouvy uzavřené s občanským sdružením CHESSMONT. - Ing. Dušan Vrážel, odbor školství a CR 9. DISKUSE, INFORMACE, RŮŽNÉ 9.1. Informace o vzájemné dohodě mezi firmou Energoaqua a Městem Rožnov pod Radhoštěm. - p. Alois Vychodil JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 4. prosince 2009 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).    
Vytvořeno 15.3.2014 15:11:10 - aktualizováno 15.3.2014 15:11:59 | přečteno 31x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load