Nová parkovací místa

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XVIII. zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v úterý 08. září 2009 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2. Informace o činnosti rady města 5. ODBOR FINANČNÍ – ing. Miroslav Martinák 5.1. Schválení návrhu rozpočtových opatření 5.2. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj Soláně, o.s. 5.3. Schválení půjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRBR) 6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU majetkoprávní oddělení – p. Milan Janák 6.1. Schválení bezúplatného nabytí a darovací smlouvy na převod pozemků pod MK Košíkářská ul. v k.ú. Rožnov p.R. z majetku společnosti FAGUS 21 a.s. Ostrava do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm 6.2. Schválení převodu a směnné smlouvy na směnu částí pozemků ve vlastnictví Jiřiny Liebermannové a města Rožnova p.R., vše v k.ú. Rožnov p.R., Kramolišov ul. Na Drahách 6.3. Schválení nabytí a kupní smlouvy na výkup pozemků v k.ú. Rožnov p.R. pro stavbu „Protipovodňová opatření Rožnovská Bečva“ s paní Mizerovou a Komerčními domy Rožnov, s.r.o. 6.4. Schválení převodu a kupní smlouvy na prodej části městských pozemků p.č. 791/6 a p.č. 792/3 v k.ú. Tylovice, Luční ul. do vlastnictví manželů Najmanových, Rožnov p.R. 6.5. Zrušení usnesení č. 13/XVII a schválení směnné smlouvy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Nikol Elichovou a Andreou Vránovou. 6.6. Schválení převodu a kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 2205/2 oddělenou a nově označenou jako p.č. 2205/12 vše v k.ú.Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Ing. Jaroslava Dohnala, Jaroslava a Dagmar Dohnalových. 6.7. Schválení převodu a kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 791/6 oddělenou a nově označenou jako p.č. 791/11 vše v k.ú.Tylovice do vlastnictví Františka a Dagmar Jaškových 7. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP– Ing. Lenka Vojkůvková 7.1. Vydání opatření obecné povahy č. 04/2009 – změna č. 3 územního plánu zóny Na Zahradách 7.2. Vydání opatření obecné povahy č.03/2009 – změna č.7 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm 8. OSTATNÍ PODÁNÍ 8.1. Projednání koncepce tělovýchovy a sportu města Rožnova pod Radhoštěm. 8.2. Schválení smluv o poskytnutí dotací Klubu Kalokagáthia a Fotbalovému clubu FC Rožnov pod Radhoštěm na pronájem tělocvičen 8.3. Projednání žádosti TJ Rožnov pod Radhoštěm na prominutí povinnosti vrátit finanční prostředky v souvislosti s nedodržením termínu stanoveného smlouvou 94/2008/OS/DAM pro použití dotace 8.4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace TJ Rožnov pod Radhoštěm na provozní výdaje odsouhlasené zastupitelstvem při schvalování grantů pro rok 2009 - Ing. Dušan Vrážel, odbor školství a CR 8.5. Schválení "Akčního plánu k územní energetické koncepci města Rožnov pod Radhoštěm" a doplnění usnesení zastupitelstva města č. 15/XVI - Ing. Josef Rusek, odbor projektového řízení 9. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ Alois Vychodil místostarosta města V Rožnově p.R., dne 28. srpna 2009 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).    
Vytvořeno 15.3.2014 14:00:30 - aktualizováno 15.3.2014 15:14:10 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load