Výstavy Rychlé šípy

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XVII. zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v úterý 16. června 2009 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2. Informace o činnosti rady města 5. ODBOR FINANČNÍ – ing. Miroslav Martinák 5.1. Schválení návrhu rozpočtových opatření 5.2. Schválení zprávy o výsledcích hospodaření města za rok 2008 5.3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotací společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. 5.4. Schválení přijetí víceúčelového úvěru v částce 20.000.000,- Kč 5.5. Schválení přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. 5.6. Schválení obecně závazné vyhlášky číslo 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 5.7. Schválení půjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRBR) 6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU majetkoprávní oddělení – p. Milan Janák 6.1. Schválení úplatného převodu a kupní smlouvy na nabytí pozemků pro stavbu silnice I/35 v k.ú. Rožnov p.R. z majetku Českých drah, a.s. do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm 6.2. Schválení směnné smlouvy na pozemky v k.ú. Rožnov p.R. mezi Pavlem Holubem a Městem Rožnov pod Radhoštěm 6.3. Schválení směnné smlouvy s doplatkem na pozemky v k.ú. Rožnov p.R. mezi Petrem Miklem a Městem Rožnov pod Radhoštěm 6.4. Schválení směnné smlouvy s doplatkem na pozemky v k.ú. Rožnov p.R. mezi manžely Hajdovými a Městem Rožnov pod Radhoštěm 6.5. Schválení smlouvy na směnu pozemků p.č. 538/2 a p.č. 1068/1 ve vlastnictví Tomáše Drdy za městské pozemky p.č. 537/2, p.č. 539/3, p.č. 1068/2, vše v k.ú. Tylovice 6.6. Schválení smlouvy na směnu části pozemků ve vlastnictví Ing. Nikol Elichové a Andrey Vránové a Města Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov p.R. 6.7. Schválení úplatného převodu pozemků pro stavbu silnice I/35 v k.ú. Rožnov p.R. z majetku Billa Reality, s.r.o. do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm 7. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP– Ing. Lenka Vojkůvková 7.1. Schválení úpravy územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm dle platného stavebního zákona 8. OSTATNÍ PODÁNÍ 8.1. Projednání změny příjemce u grantu č. SOC 2 8.2. Schválení dotace TJ Rožnov pod Radhoštěm určené na podporu organizovaného sportu dětí a mládeže - Ing. Dušan Vrážel 8.3. Projednání a schválení smlouvy o dotaci pro Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm - Mgr. Tomáš Gross 9. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 5. června 2009 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).
Vytvořeno 15.3.2014 13:59:03 - aktualizováno 15.3.2014 14:00:03 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load