Instalace nových laviček

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XXV. zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v úterý 22. června 2010 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 5. ODBOR FINANČNÍ 5.1. Projednání a schválení závěrečného účtu města za rok 2009. 5.2. Projednání a schválení přijetí víceúčelového úvěru ve výši 35 mil. Kč od České spořitelny a.s. 5.3. Projednání a schválení přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru ve výši 10 mil. Kč od České spořitelny a.s. 5.4. Projednání a schválení návrhu rozpočtových opatření č. 2. 5.5. Projednání a schválení poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města na bytové účely. - Ing. Jan Horáček 6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU majetkoprávní oddělení 6.1. Schválení bezúplatného převodu a darovací smlouvy na pozemky p.č. 3564/42, 3564/53, 3570/4 a 4941/12 v k.ú. Rožnov p.R. z majetku města Rožnov pod Radhoštěm do majetku Zlínského kraje - Ředitelství silnic Zlínského kraje 6.2. Schválení převodu a kupní smlouvy na části pozemků p.č. 2628/11 a p.č. 2629/10 v k.ú Dolní Bečva z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 6.3. Schválení bezúplatného převodu a darovací smlouvy na pozemky p.č. 74/2, 145/4, 828/4 v k.ú. Hážovice z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do majetku Zlínského kraje - Ředitelství silnic Zlínského kraje 6.4. Schválení převodu a kupní smlouvy na části pozemků p.č. 1092/1 a p.č. 1092/4 v k.ú. Tylovice do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rámci majetkoprávního vypořádání stavby chodníku Tylovice-Hážovice 6.5. Schválení převodu a kupní smlouvy na pozemek p.č. 835/4 pod účelovou komunikací v k.ú. Tylovice do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 6.6. Schválení úplatných převodů a pěti kupních smluv v rámci majetkoprávního vypořádání stavby cyklostezky v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví soukromých osob do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 6.7. Schválení převodu a kupní smlouvy na objekt občanské vybavenosti č.p. 534 včetně pozemku p.č. st. 769 a pozemku p.č. 986/2 vše v k.ú. Rožnov p.R. (objekt Střediska volného času) z vlastnictví města Rožnov p.R. do vlastnictví Ladislava Petřeka, bytem Rožnov p.R. 6.8. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky města Rožnov pod Radhoštěm o zabezpečení veřejného pořádku - Ing. Jaroslav Polášek 7. ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 7.1. Prezentace čisté řeky Bečvy II. - schválení dodatku smlouvy. - Ing. Jaromír Kudlík, předseda SMV 7.2. Schválení realizace a financování projektu „Jurkovičova rozhledna v Rožnově p. R.“ 7.3. Zpráva o realizaci Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm (Aktualizace Akčního plánu k Strategickému plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm) - Ing. Josef Rusek 8. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP 8.1. Projednání žádosti o změnu územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm – dostavba hotelu AGH + žádost pana Staňka (rekonstrukce Paláčkova mlýna). - Ing. Lenka Vojkůvková 9. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR 9.1. Rozdělení finanční podpory sportovním organizacím při hrazení nájmů a za využívání sportovních zařízení na území města za dětí a mládež pro rok 2010. 9.2. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace TJ Rožnov pod Radhoštěm - oddílu házené na podporu talentované mládeže pro rok 2010. - Ing. Dušan Vrážel 9.3. Projednání a schválení Společného memoranda města a obcí ležících na Cyklostezce Bečva - Mgr. Tomáš Gross 10. OSTATNÍ PODÁNÍ 10.1. Návrh řešení odborného vyhodnocení vlivu společnosti DEZA a.s., Valašské Meziříčí na životní prostředí města Rožnov pod Radhoštěm 10.2. Návrh řešení kvality ovzduší na území města Rožnov pod Radhoštěm - Ing. Marie Hrabovská, odbor ŽP 10.3. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na volební období 2010 – 2014 10.4. Žádost o pověření Ing. Františka Šulgana výkonem funkce oddávajícího. - Ing. Božena Kořenková, odbor kanceláře starosty 11. DISKUSE, INFORMACE, RŮŽNÉ 11.1. Informace o průběhu mimořádného auditu č. VA 27M-2010 o konání Jarmarků pořádaných městem Rožnov pod Radhoštěm v letech 2006-2010 - Mgr. Čeněk Kraus, odbor vnitřního auditu 11.2. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města. 11.3. Informace o činnosti rady města. - Ing. Miroslav Martinák, tajemník JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 11. června 2010 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).  
Vytvořeno 15.3.2014 16:18:36 - aktualizováno 15.3.2014 16:24:04 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load