Ošetřování dřevin v městském parku

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XXIII. zasedání zastupitelstva města které se uskuteční ve čtvrtek 18. února 2010 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2. Informace o činnosti rady města 5. ODBOR FINANČNÍ 5.1. Schválení půjčky z „Fondu rozvoje bydlení města Rožnova pod Radhoštěm“, (dále jen „FRBR“) 5.2. Schválení rozpočtových opatření č. 1 pro rok 2010 – Ing. Jan Horáček 6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU majetkoprávní oddělení – p. Milan Janák 6.1. Schválení bezúplatného převodu a darovací smlouvy o nabytí pozemků pod veřejnou účelovou komunikací Na Pařeničkách v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví manželů Holčákových do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm. 6.2. Schválení převodu, kupní smlouvy a zřízení věcného břemene pro veřejné osvětlení v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví ZLS bytové domy, a.s. Zlín do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm. 6.3. Schválení směny a smlouvy na směnu městského pozemku p.č. 575/8 v k.ú. Rožnov p.R. za pozemky L. Kořínka p.č. 259 a p.č. 1337/7, oba v k.ú. Tylovice pro výstavbu chodníku. 6.4. Schválení směny a smlouvy na směnu a zřízení věcného břemene u pozemků v k.ú. Rožnov p.R. (Obchvat + Partyzánská ul.) s Ing. M. Kramolišem jako vypořádání stavby Jihozápadního obchvatu města („JZO“). 7. ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 7.1. Schválení „Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm“ - Ing. Josef Rusek 8. OSTATNÍ PODÁNÍ 8.1. Volba přísedících u Okresního soudu ve Vsetíně na volební období 2010 – 2014. 8.2. Zřízení osadního výboru v lokalitě Horní Paseky a zvolení jeho členů. - Ing. Božena Kořenková, odbor kanceláře starosty 9. DISKUSE, INFORMACE, RŮŽNÉ 9.1. Informace o změně integrovaného povolení společnosti DEZA a.s., Valašské Meziříčí a stavu ovzduší na území města Rožnov pod Radhoštěm. - Ing. Marie Hrabovská 9.2. Informace o žádosti pana Vladimíra Komárka – dům č.p. 1684 v Rožnově p.R. - p. Jindřich Žák, komerční domy a odbor správy majetku 9.3. Informace k žádosti občanů z domů 955,956, 968,969 o zrušení opatření obecné povahy č. 04/2009 – změna č. 3 územního plánu zóny Na Zahradách - Ing. Lenka Vojkůvková 9.4. Informace o průběhu a realizaci projektů v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR – SR 2007-2013 - Mgr. Tomáš Gross JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 5. února 2010 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). 
Vytvořeno 15.3.2014 15:18:20 - aktualizováno 15.3.2014 15:19:12 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load