Svaťa Božák - Race across America 2022

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na II. zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v úterý 21. prosince 2010 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2. Informace o činnosti rady města 5. ODBOR FINANČNÍ 5.1. Projednání a schválení návrhu rozpočtu města pro rok 2011 5.2. Projednání a schválení rozpočtových opatření č. 4 pro rok 2010 5.3. Projednání a schválení OZV o místních poplatcích – Ing. Jan Horáček 6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU 6.1. Schválení budoucí kupní smlouvy s L. Růčkou, Rožnov p.R., na výkup pozemků pro stavbu „Zastávka ul. Ostravská, Rožnovp.R.“ 6.2. Schválení směny částí pozemků mezi městem Rožnov p.R. a O. Adamcem, Rožnov p.R., vše v k.ú. Hážovice 6.3. Schválení odkoupení pozemku p.č. 2091/62 (místní komunikace Polanského) od P. Kramoliše do vlastnictví města Rožnova p.R. 6.4. Schválení plánovací smlouvy na výstavbu a převod technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Tylovice - lokalita Horní Dráhy s individuálními stavebníky 6.5. Schválení převodu a text souhlasného prohlášení Města Rožnov pod Radhoštěm a České republiky – Ústavu územního rozvoje o vlastnictví pozemku p.č. 4839 v k.ú. Rožnov p.R. dle § 1 odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb. 6.6. Projednání a schválení převodu pozemků dotčených stavbou „Chodníku Tylovice-Hážovice“ – úsek č. 2 do majetku města a text vzorové kupní smlouvy majetkoprávní oddělení – p. Milan Janák 7. ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 7.1. Schválení realizace a financování projektu „Zastávka ul. Ostravská, Rožnov p. R.“ - Ing. Josef Rusek 8. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP 8.1. Schválení zadání pro změnu územního plánu zóny Na Zahradách vedoucí k jeho zrušení 8.2. Schválení zadání pro změnu územního plánu zóny Palackého vedoucí k jeho zrušení 8.3. Schválení zadání pro změnu územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu vedoucí k jeho zrušení - Ing. Lenka Vojkůvková 8.4. Revokace usnesení č. 18 bod b)XXV řádného zasedání ZM ze dne 22.června 2010 - p. Blanka Mikolajková 9. OSTATNÍ PODÁNÍ 9.1. Projednání a schválení návrhu změny zřizovací listiny Střediska volného času - Ing. Dušan Vrážel, odbor školství 9.2. Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm - Ing. Jana Matoušková, odbor školství 9.3. Schválení možnosti pořizování audiovizuálních záznamů z jednání ZM - p. Blanka Mikolajková 9.4. Schválení odměn členům kontrolního a finančního výboru za rok 2010 9.5. Volba členů kontrolního a finančního výboru 9.6. Pověření k zastupování starosty - Ing. Božena Kořenková, odbor kanceláře starosty 9.7. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města - Ing. Miroslav Martinák, tajemník 10. DISKUSE, INFORMACE, RŮŽNÉ 10.1. Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2011 - p. Alois Vychodil, místostarosta Bc. Markéta Blinková starostka města V Rožnově p.R., dne 13.prosince 2010 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).    
Vytvořeno 15.3.2014 16:28:08 - aktualizováno 15.3.2014 16:29:08 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load