Chodník Tylovice - Hážovice

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na VI. zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v úterý 13. září 2011 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2. Zpráva o činnosti rady města 4.3. Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR. - Mgr. Olga Vrublová, právní odbor 4.4. Projednání a schválení kontroly společnosti Krytý bazén Rožnov, s.r.o 4.5. Projednání a schválení zprávy o kontrole Městských lesů Rožnov, s.r.o, kterou provedl Kontrolní výbor na základě usnesení IV. řádného zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 19.04.2011 - p. Jelínek P., zastupitel 4.6. Prezentace „ Analýzy hospodaření s městským majetkem, lesními pozemky ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm“ - p. Tomáš Hradil, zastupitel 5. ODBOR FINANČNÍ 5.1. Schválení rozpočtových opatření č. 3 pro rok 2011 5.2. Schválení optimalizace úvěrů 5.3. Schválení rozsahu provádění rozpočtových opatření Radou Města Rožnov pod Radhoštěm 5.4. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 5.5. Zřízení Fondu rozvoje technické infrastruktury města Rožnov pod Radhoštěm a jeho zásad 5.6. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o stanovení místního koeficientu k dani z nemovitosti - Ing. Jan Horáček 6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU Majetkoprávní oddělení 6.1. Schválení smluv o bezúplatném převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 6.2. Schválení kupní smlouvy a převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 6.3. Schválení kupní smlouvy a převodu pozemků p.č. 105/4 a p.č. 3690/5, oba v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Charity Valašské Meziříčí 6.4. Schválení kupní smlouvy a převodu pozemku p.č. 439 v k.ú. Hážovice z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Zdeňka Halamíka 6.5. Schválení výpovědi smlouvy o příspěvku na provozování veřejných WC v nádražní budově Rožnov pod Radhoštěm s Českými dráhami, a.s. 6.6. Schválení bezúplatného převodu spoluvlastnických podílů na stavebních pozemcích pod bytovými domy v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníků bytů a schválení příslušných darovacích smluv - p. Milan Janák 7. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP 7.1. Seznámení se studií proveditelnosti Dopravně – technické propojení silnice I/35 s ulicí Partyzánská ve městě Rožnov pod Radhoštěm - Ing. Lenka Vojkůvková 8. DISKUSE, INFORMACE, RŮŽNÉ 8.1. Informace o průběhu evaluace podmínek vzdělávání na školách zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm na území města – návrh variant řešení. - Ing. Dušan Vrážel, odbor školství Bc. Markéta Blinková starostka města V Rožnově p.R., dne 26. srpna 2011 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).
Vytvořeno 15.3.2014 16:37:23 - aktualizováno 15.3.2014 16:38:29 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load