Předávání Ceny města za rok 2022

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na VIII. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční v úterý 13. prosince 2011 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm

P R O G R A M

1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2. Zpráva o činnosti rady města

4.3. Projednání a schválení zprávy o kontrole provedení u obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, s.r.o. - p. Jiří Brož, zastupitel

5. ODBOR FINANČNÍ 5.1. Schválení smlouvy na poskytnutí úvěru ve výši 103 mil. Kč. 5.2. Schválení rozpočtových opatření č. 5 na rok 2011 5.3. Schválení rozpočtu města na rok 2012 5.4. Schválení rozpočtového výhledu města na roky 2013 – 2014 - Ing. Jan Horáček

6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU Majetkoprávní oddělení

6.1. Schválení kupní smlouvy a převodu pozemku p.č. 1421/1 v k.ú. Rožnov p.R MK ul. Javornická do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm 6.2. Schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 458 v k.ú. Tylovice z vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm do vlastnictví Tomáše Solanského 6.3. Schválení bezúplatného převodu spoluvlastnických podílů na stavebním pozemku p.č. st. 1184 pod bytovým domem č.p. 889 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníků bytů a schválení darovací smlouvy 6.4. Schválení budoucí smlouvy a budoucí převod veřejné dopravní a technické infrastruktury a pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (Dubková) od soukromých vlastníků do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 6.5. Schválení smlouvy a  převodu veřejné technické infrastruktury a pozemků v k.ú. Tylovice od soukromých vlastníků do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 6.6. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm,. - p. Milan Janák

7. ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

7.1. Schválení uzavření smlouvy o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK 7.2. Projednání a schválení předložení projektové žádosti „Značení cyklotras“ v rámci výzvy OPSRCR/2011/03 z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR -ČR - Ing. Josef Rusek

8. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

8.1. Vydání územního plánu Rožnov p.R. formou OOP č.04/2011 - Ing. Lenka Vojkůvková

9. OSTATNÍ PODÁNÍ

9.1. Projednání a schválení odměn členům výborů za rok 2011 - Ing. Miroslav Martinák, tajemník 9.2. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 9.3. Vyhražení si vyslovení stanoviska vlastníka místní komunikace Meziříčská - Mgr. Karel Gardaš, zastupitel

10. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

10.1. Informace – cena vodného a stočného pro rok 2012 p. Alois Vychodil, místostarosta 10.2. Informace o rezignaci Ing. Šulgana k zastupování města v jednání týkajících se těžby v Beskydech. - Bc. Markéta Blinková, starostka

Bc. Markéta Blinková starostka města V Rožnově p.R., dne 30. listopadu 2011

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). 

Vytvořeno 15.3.2014 16:51:25 - aktualizováno 15.3.2014 16:52:47 | přečteno 23x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load