První den školního roku 2022-2023

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na V. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 14. června 2011  od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ v  Rožnově  pod  Radhoštěm

P R O G R A M

1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2. Zpráva o činnosti rady města

4.3. Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR. - Mgr. Olga Vrublová, právní odbor

5. ODBOR FINANČNÍ

5.1. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky o stanovení místního koeficientu k dani z nemovitosti. 5.2. Projednání a schválení „Zásad pro zřízení a použití peněžního Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“ na poskytování půjček určených ke zlepšení stavu bytového fondu ve městě . 5.3. Projednání a schválení „Závěrečného účtu města Rožnova pod Radhoštěm za rok 2010“ . 5.4. Schválení půjček z fondu rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm – dále jen FRBR. 5.5. Schválení smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10.000.000,- Kč od České spořitelny a.s., smlouvy o zastavení nemovitosti s ČS a.s., smlouvy o zastavení pohledávek z pojistného plnění s ČS a.s. 5.6. Schválení rozpočtových opatření č. 2 pro rok 2011. 5.7. Projednání a schválení přijetí investičního úvěru ve výši Kč 25.000.000,-. - Ing. Jan Horáček

6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Majetkoprávní oddělení 6.1. Schválení smluv o bezúplatném převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 6.2. Schválení kupní smlouvy o převodu části pozemku p.č. 1213/1 v k.ú. Tylovice z vlastnictví Ing. Martina Kramoliše, Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 6.3. Schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 1148/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Richarda Mourala pro stavbu dvou garáží. 6.4. Schválení kupní smlouvy a převodu pozemku p.č. 2366/11 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch manželů Jedelských. 6.5. Schválení kupní smlouvy a převodu části pozemku p.č. 1692/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Ing. Petra Martínka. - p. Milan Janák

7. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

7.1. Opatření obecné povahy č.01/2011 – změna územního plánu zóny Na Zahradách vedoucí k jeho zrušení.  7.2. Opatření obecné povahy č.02/2011-změna územního plánu zóny Palackého vedoucí k jeho zrušení. 7.3. Opatření obecné povahy č.03/2011 - změna územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu vedoucí k jeho zrušení. - Ing. Lenka Vojkůvková

8. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR

8.1. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace oddílu házené TJ Rožnov pod Radhoštěm na podporu talentované mládeže pro rok 2011. 8.2. Rozdělení finanční podpory občanským (sportovním) sdružením za hrazení nájmů za využívání sportovních zařízení dětmi a mládeži na území města pro rok 2011. - Ing. Dušan Vrážel

9. OSTATNÍ PODÁNÍ

9.1. Zveřejňování zakázek malého rozsahu. – Ing. Miroslav Martinák, tajemník

9.2. Prověření možnosti úpravy JZ obchvatu města tak , aby vznikl koridor pro cyklisty. 9.3. Prověření možnosti zprůjezdnění města pro cyklisty na jednosměrných cestách v obou směrech. – p. Blanka Mikolajková

10. DISKUSE, INFORMACE, RŮŽNÉ

10.1. Informace o probíhajících jednáních v protipovodňových opatřeních , rekonstrukci mostu u Dolnopaseckého potoka na komunikaci I/35 a  o připomínkách MěÚ v probíhajícím řízení o posouzení dopadů na životní prostředí EIA k záměru Kaufland.

Bc. Markéta Blinková starostka  města

V  Rožnově p.R., dne 3. června  2011

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k  poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení  § 71, odst. 4, zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích). 

Vytvořeno 15.3.2014 16:35:36 - aktualizováno 15.3.2014 16:36:36 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load