Virtuální Univerzita 3. věku

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na VII. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční v úterý 25. října 2011 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm

P R O G R A M

1. Zahájení 2. Slib nového člena zastupitelstva 3. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 4. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2. Zpráva o činnosti rady města

4.3. Projednání a schválení zprávy o kontrole Městských lesů Rožnov, s.r.o, kterou provedl Kontrolní výbor na základě usnesení IV. řádného zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 19.04.2011 - p. Petr Jelínek, předseda KV

4.4. Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR - Mgr. Olga Vrublová, právní odbor

5. ODBOR FINANČNÍ

5.1. Projednání a schválení rozpočtových opatření č. 4 5.2. Schválení půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm - Ing. Jan Horáček

6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU Majetkoprávní oddělení

6.1. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a budoucí prodej plynárenského zařízení ve vlastnictví města Rožnov p.R. v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch SMP Net, s.r.o. Ostrava  6.2. Schválení smluv o bezúplatném převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm 6.3. Schválení kupní smlouvy a výkupu stavby veřejné kanalizace v městských pozemcích p.č. 1361/1 a p.č. 3614/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od Mgr. Libora Pašky, Rožnov pod Radhoštěm 6.4. Schválení kupní smlouvy o převodu  pozemků p.č. 2357/6 a p.č. 2359/2,vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví MUDr. Eriky Stiborkové, Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm 6.5. Revokace usnesení zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. II/7 ze dne 19.12.2006 ve věci schválení prodeje částí městských pozemků manželům Čáňovým, Zašová - p. Milan Janák

7. OSTATNÍ PODÁNÍ

7.1. Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm - Ing. Jana Matoušková, odbor školství 7.2. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí „Sdružení Mikroregion Rožnovsko“ - Mgr. Tomáš Gross, odbor CR 7.3. Projednání návrhu nového jednacího řádu Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm - Ing. Božena Kořenková, odbor kanceláře starosty 7.4. Strategie informování občanů o rozvojových záměrech města - RNDr. Václav Mikušek, místostarosta

8. DISKUSE, INFORMACE, RŮŽNÉ

8.1. Informace o současných aktivitách OKD a možnosti čerpání finančních prostředků z nadačních titulů OKD. - Ing. František Šulgan, zastupitel

Bc. Markéta Blinková starostka města V Rožnově p.R., dne 12. října 2011

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). 

Vytvořeno 15.3.2014 16:49:32 - aktualizováno 15.3.2014 16:51:01 | přečteno 19x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load