XI. ročník pohárové soutěže v požárním útoku O pohár starosty města Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na IV. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 19. dubna 2011  od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ v  Rožnově  pod  Radhoštěm

P R O G R A M

1.Zahájení 2.Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3.Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1.Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2.Zpráva o činnosti rady města

4.3. Zpráva o činnosti Městské policie a policie ČR za rok 2010. - Daniel Vašut, ředitel Městské policie

5. ODBOR FINANČNÍ

5.1. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/97 a č. 4/99. - Ing. Jan Horáček

6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Majetkoprávní oddělení 6.1. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm. 6.2. Schválení bezúplatného převodu pozemků z vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm do vlastnictví Zlínského kraje - Ředitelství silnic Zlínského kraje v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „Chodník Tylovice-Hážovice“. 6.3. Vyjádření města Rožnova pod Radhoštěm k žádosti ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. o souhlas s umístěním velkého a středního zdroje znečištění. - p. Milan Janák

7. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

7.1. Určení zastupitele města pro jednání ve věci územního plánování pro město Rožnov pod Radhoštěm dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění. - Ing. Lenka Vojkůvková

8. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR

8.1. Projednání a schválení Smlouvy o dotaci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 8.2. Projednání a schválení Smlouvy o partnerství s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. 8.3. Informace o programech spolupráce s partnerskými městy Rožnova na rok 2011. 8.4. Zpráva o činnosti Turistického informačního centra města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2010. - Mgr. Tomáš Gross

8.5. Schválení přidělení grantů žadatelům z grantového systému města pro rok 2011 a schválení vzorového textu grantové smlouvy - Ing. Jana Matoušková

8.6. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Rožnov pod Radhoštěm na provoz a údržbu sportovišť. - Ing. Dušan Vrážel

9. ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

9.1. Schválení realizace a financování projektu „Informační centrum v Rožnově pod Radhoštěm.“ - Ing. Josef Rusek

10. OSTATNÍ PODÁNÍ

10.1. Projednání vytvoření nového systému zveřejňování zakázek malého rozsahu. – Ing. Miroslav Martinák, tajemník

10.2. Zpráva o provedení vnitřního auditu: Čís. VA 27M - 2010 Jarmarky organizované MěÚ v období 2006 – 2010. Čís. VA 28M - 2010  Posouzení obsahu smlouvy o dílo č. 000026/2006/IO/Dil ze dne 7.3.2006, posouzení objednávky č. MěÚ/IO/1042006/12-2 a objednávky č. MěÚ/IO/104/2006/12-3, vystavené ze dne 12.4.2006, smluv, které byly uzavřeny mezi městem Rožnov p. R. a Markem Válkem, IČO 61602230, Beskydská 1456, Rožnov p. R. – Mgr. Čeněk Kraus, odbor vnitřního auditu

10.3. Pověření k zastupování města na valné hromadě společnosti VaK, a.s. – Alois Vychodil, místostarosta

10.4. Pověření k zastupování v představenstvu společnosti VaK, a.s. 10.5. Pověření k zastupování v dozorčí radě společnosti VaK, a.s. – Bc. Markéta Blinková, starostka

10.6. Návrh na zastavení příslušných následných řízení v rámci protipovodňových opatření na Rožnovské Bečvě. 10.7. Vypracování návrhu strategie včasného zapojení občanů do diskuse o stavebních a územně plánovacích záměrech města. 10.8. Iniciace jednání s CHKOB o možnosti prohloubení koryta Rožnovské Bečvy v úseku Tyršova nábřeží. 10.9. Prověření možnosti čerpání financí z ministerstva ŽP na pořádání farmářských trhů v Rožnově pod Radhoštěm. – p. Blanka Mikolajková

10.10.  Koncepce protipovodňové ochrany města. 10.11.  Vliv společnosti Deza a.s. na čistotu ovzduší města Rožnov pod Radhoštěm. 10.12.  Informace k aktuálním otázkám souvisejících s Dolem Frenštát. – Ing. František Šulgan

 11. DISKUSE, INFORMACE, RŮŽNÉ

11.1. Informace o  dodávkách elektrické energie v objektu Lesní 2330. – Bc. Jindřich Žák, Ing. Jiří Brož

Bc. Markéta Blinková starostka  města

V  Rožnově p.R., dne 8. dubna  2011

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k  poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení  § 71, odst. 4, zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích). 

Vytvořeno 15.3.2014 16:33:27 - aktualizováno 15.3.2014 16:34:37 | přečteno 8x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load