"Strom splněných přání"

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na IX. zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v úterý 28. února 2012 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Slib nového člena zastupitelstva 3. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 4. Schválení programu jednání zastupitelstva města 5.1. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.2. Zpráva o činnosti rady města 5.3. Městské lesy s.r.o 6. ODBOR FINANČNÍ 6.1. Rozpočtové opatření k rozpočtu r. 2012 6.2. Dotační smlouvy KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. 6.3. Zrušení části VII. OZV č. 4/2010 ve znění vyhlášky č. 1/2011 - Ing. Martin Hrnčárek 7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU Majetkoprávní oddělení 7.1. Schválení bezúplatného převodu spoluvlastnických podílů na stavebních pozemcích pod bytovými domy v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníků bytů a schválení příslušných darovacích smluv 7.2. Schválení převodu a kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 3566/19 v k.ú. Rožnov p.R., ve vlastnictví města Rožnov p.R, do společného jmění manželů H. 7.3. Schválení darovací smlouvy a bezúplatného převodu nemovitosti p.č. st. 1815 z vlastnictví paní M. Z., Valašské Meziříčí a jeho nabytí do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 7.4. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti a souhlasného prohlášení k převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 7.5. Schválení úplatného převodu pozemku p.č. 732/4 v k.ú. Tylovice z vlastnictví České republiky – Pozemkový fond České republiky a jeho nabytí do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. 7.6. Uzavření plánovací smlouvy na vybudování inženýrských sítí „Lokalita za Sokolovnou – I. etapa“ se soukromými investory. 7.7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s právem provést stavbu na městských pozemcích se společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha. - p. Milan Janák 8. OSTATNÍ PODÁNÍ 8.1. Schválení přidělení grantů žadatelům z grantového systému města pro rok 2012 a schválení vzorového textu grantové smlouvy. - Ing. Jana Matoušková, odbor školství 8.2. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Rožnov pod Radhoštěm na provoz a údržbu sportovišť. 8.3. Projednání a schválení Smlouvy o spolupráci na projekt „Otevřené brány“ - Ing. Dušan Vrážel, odbor školství 8.4. Schválení odměn zastupitelů města. - p. Blanka Mikolajková, zastupitelka 9. DISKUSE, INFORMACE, RŮŽNÉ 9.1. Sdělení Krajského úřadu o vlivu výrobní činnosti společnosti DEZA a.s. Valašské Meziřičí na životní prostředí a veřejné zdraví města Rožnov pod Radhoštěm. - p. Alois Vychodil, místostarosta Bc. Markéta Blinková starostka města V Rožnově p.R., dne 17. února 2011 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).    
Vytvořeno 15.3.2014 16:53:29 - aktualizováno 15.3.2014 16:54:32 | přečteno 8x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load