Pasování prvňáčků ZŠ Záhumení + ZŠ Koryčanské Paseky

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XX. zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v úterý 25. února 2014 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1. Zpráva o činnosti rady města 5. Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR. - JUDr. Věra Gajdarusová 5.1. Schválení plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru pro rok 2014 - Petr Jelínek 5.2. Prezentace o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace „Městská knihovna“. - Bc. Pavel Zajíc 5.3. Prezentace o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace „T klub-kulturní agentura“. - Lenka Vičarová 5.4. Prezentace o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace „Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm“. - Karel Janoušek 6. ODBOR FINANČNÍ 6.0. Prezentace investičních projektů - Ing. Ivo Marcin 6.1. Rozpočtové opatření č. 1/14 6.2. Přesun finančních prostředků mezi peněžními fondy 6.3. Příspěvek na dopravní obslužnost 6.4. Úrokové zajištění úvěru – SWAP- dodatek č. 1 6.5. Žádost o půjčku z Fondu rozvoje (FRBR) - Ing. Martin Hrnčárek 7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU Majetkoprávní oddělení 7.1. Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a v k. ú. Tylovice pro stavební řízení. 7.2. Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na městském pozemku v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 7.3. Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí na městských pozemcích v k. ú. Rožnov p. R. s Energoaqua a.s. Rožnov pod Radhoštěm 7.4. Schválení kupní smlouvy a prodeje nově odměřených pozemků p.č. 1012/31, p.č. 1012/32 a p.č. 3601/31 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví pana P.M., Rožnov pod Radhoštěm 7.5. Schválení kupní smlouvy a prodeje spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, areál CAMPINGU Rožnov, spoluvlastníkovi 7.6. Bezúplatný převod „mostu na Hradisko“ z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 7.7. Projednání dodatku č. 1 kupní smlouvy s Energoaqua a.s. Rožnov pod Radhoštěm na prodej pozemků „lokalita Harcovna“ 7.8. Projednání smlouvy o zajištění přeložky jednotné kanalizace mezi městem Rožnov pod Radhotěm a společností A+R s. r. o. Radonice 7.9 Projednání a schválení uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě kupní“ „dle projektové dokumentace „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ČÁST 2: ROŽNOV p.R., TYLOVICE“ s vlastníky dotčených pozemků. - Milan Janák 8. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR 8.1. Granty 2014 8.2. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm - Mgr. Lucie Vančurová 9. ODBOR ROZVOJE 9.1. Schválení realizace a financování projektu Rekonstrukce ulice Palackého v Rožnově pod Radhoštěm 9.2. Návrh koncepčního řešení celkové situace rekonstrukce kina Panorama v Rožnově pod Radhoštěm 9.3. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti stavby nad pozemky společnosti Sport Resort Beskydy a.s., IČ: 02334721 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro stavební řízení na stavbu: Energetické úspory ZŠ Videčská, Rožnov p.R. - Ing. Ivo Marcin 10. OSTATNÍ PODÁNÍ 10.1. Vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm dne 10. 3. 2014 10.2. Projednání návrhu kandidátů na funkci přísedících u soudu na období 2014-2018. - JUDr. Věra Gajdarusová 10.3. Volba delegáta a náhradníka na valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská, dne 24.4.2014 - Bc. Markéta Blinková 11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 11.1. Informace o situaci v TV Beskyd - RNDr. Václav Mikušek Bc. Markéta Blinková starostka města V Rožnově p.R., dne 06.02.2014 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).
Vytvořeno 15.3.2014 10:38:21 - aktualizováno 15.3.2014 10:39:13 | přečteno 43x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load