Pozvánka na II. zasedání Zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na II. zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v úterý 16. prosince 2014  ve 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1. Zpráva o činnosti rady města 6. ODBOR FINANČNÍ 6.1. Rozpočtové opatření č. 6/2014 6.2. Odměny členům kontrolního a finančního výboru 2014 6.3. Projednání a schválení rozpočtového výhledu města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2015 – 2018 6.4. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2015 6.5. Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. a poskytnutí zálohového příspěvku na rok 2015 6.6. Schválení Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích - Ing. Martin Hrnčárek 7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU 7.1. Projednání a schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí systémové investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci Rožnov pod Radhoštěm - Ing. Michaela Slobodová oddělení majetkoprávní: 7.2. Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, k. ú. Tylovice a k. ú. Hážovice pro stavební řízení 7.3. Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a k. ú. Tylovice pro stavební řízení 7.4. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v a na městském pozemku v k. ú. Tylovice pro stavební řízení se společností RWE GasNet s.r.o. a Mgr. Petrem Zetkem. 7.5. Revokace usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 7/XXIII bod a) ze dne 30. 09. 2014 ve věci smlouvy o právu stavby a schválení upraveného znění smlouvy o zřízení práva stavby na městském pozemku v k. ú. Tylovice. 7.6. Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí na a v městských pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 7.7. Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemku p.č. 1250/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm s ČR-ÚZSVM - Ing. Dalibor Kubiš 8. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR 8.1. Schválení dotace Hockey Clubu Rožnov pod Radhoštěm 8.2. Změna čl. IV - Zásad na podporu činnosti NNO - Ing. Dušan Vrážel 8.3. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí „Sdružení Mikroregion Rožnovsko“ 8.4. Informace o letní turistické sezoně na Jurkovičově rozhledně a v Turistickém informačním centru města Rožnov p.R. - Mgr. Tomáš Gross 9. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP 9.1. Určení zastupitele pro jednání ve věci územního plánování pro město Rožnov pod Radhoštěm dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění - Mgr. Kristýna Kosová 10. ODBOR ROZVOJE 10.1. Projednání a schválení realizace a spolufinancování projektu financovaného z Fondu mikroprojektů: „Společně po cyklostezce v Rožnově pod Radhoštěm“ 10.2. Projednání a schválení smlouvy zřízení služebnosti inženýrské sítě nad pozemkem paní Ludmily Gelnarové, bytem Maroldova 2996/12, 702 00 Ostrava, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro stavební řízení na stavbu: Rožnov pod Radhoštěm- VDJ Písečný, Dolní Paseky - propojení vodovodů - vodoměrná šachta - Ing. Ivo Marcin 11. OSTATNÍ PODÁNÍ 11.1. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města 11.2. Volba finančního výboru 11.3. Volba kontrolního výboru 11.4. Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 11.5. Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a náhradníků na valné hromady společnosti TV Beskyd s.r.o. 11.6. Zmocnění zástupců města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady Sdružení Mikroregion Rožnovsko 11.7. Zmocnění zástupců města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko 11.8. Zmocnění zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromady Místní akční skupiny Rožnovsko - Ing. Miroslav Martinák 12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ Ing. Radim Holiš starosta města V Rožnově p.R., dne 2.12.2014 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).
Vytvořeno 8.12.2014 16:50:40 - aktualizováno 9.12.2014 9:03:12 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load