Pozvánka na XXII. zasedání Zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XXII zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v úterý 24. června 2014 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1. Zpráva o činnosti rady města 5. Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR. - Mgr. Olga Vrublová 5.1. Zpráva o průběhu kontroly plnění doporučení kontrolního výboru po provedených kontrolách ve společnostech Městské lesy Rožnov spol. s r.o - p. Petr Jelínek 6. ODBOR FINANČNÍ 6.1. Rozpočtové opatření č. 3 6.2. Závěrečný účet města 2013 6.3. Závěrečný účet Mikroregion Vsetínsko 2013 6.4. Půjčky z Fondu rozvoje 6.5. TV Beskyd – informace 6.6. Dotace Otevřené brány 6.7. Rozpočtové opatření č. 4 (Ing. Hrnčárek, Ing. Marcin) - Ing. Martin Hrnčárek 7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU Majetkoprávní oddělení 7.1. Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a k. ú. Tylovice pro stavební řízení 7.2. Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sjezdu v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a k. ú. Tylovice pro stavební řízení 7.3. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na a v pozemku společnosti Komerční domy Rožnov, spol. s. r. o. v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro stavební řízení 7.4. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku p.č. 1339/1 v k.ú. Tylovice, ve vlastnictví Povodí Moravy s.p. ,dle projektové dokumentace stavby chodníku 7.5. Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí na a v městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. Tylovice 7.6. Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu částí pozemků p.č. 2324/3 a p.č. 3702/1, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch pana P.C., Rožnov p.R. 7.7. Projednání a schválení darovací smlouvy a bezúplatného převodu pozemků p.č. 1089/2 o výměře 345 m2 a p.č. 1090 o výměře 272 m2, vše v k.ú. Tylovice 7.8. Projednání a schválení kupní smlouvy a převodu pozemku p.č. st. 2010 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní A.P. 7.9. Schválení kupní smlouvy a prodeje pozemku p.č. 6285 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví společnosti ENERGOAQUA a.s, se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ : 15503461. 7.10. Schválení kupní smlouvy a prodeje části pozemku p.č. 1012/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví pana P.M., Rožnov pod Radhoštěm 7.11. Schválení koupě pozemku p.č. 2193/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od Ing. V.H., bytem Brno – Bystrc a schválení příslušné kupní smlouvy 7.12. Schválení kupní smlouvy a prodeje pozemku p. č. 3731 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm Ing. P.B. za účelem udržování zeleně a vybudování dvou parkovacích míst 7.13. Schválení kupní smlouvy a prodeje částí pozemků p. č. 2372/2 a p.č. 2375/18, oba v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, panu Ing. J.P., Rožnov pod Radhoštěm 7.14. Projednání a schválení Dohody o zrušení předkupního práva k nemovitým věcem s Camping Rožnov spol. s r.o. Rožnov pod Radhoštěm 7.15. Projednání způsobu převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 7.16. Schválení odkoupení části pozemku p. č. 1000/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 7.17. Schválení darovací smlouvy a bezúplatného nabytí pozemku pod veřejnou účelovou komunikací v k.ú. Tylovice – Horní Dráhy od pana P.H. do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 7.18. Schválení kupní smlouvy a nabytí stavby veřejné účelové komunikace v k.ú. Tylovice – Horní Dráhy od soukromých vlastníků do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 7.19. Projednání nabytí staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých vlastníků (Dubková) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a schválení příslušné kupní smlouvy 7.20. Schválení darovací smlouvy a bezúplatného nabytí části pozemku od Tělovýchovné jednoty Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm - Milan Janák 8. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR 8.1. Programová podpora č. V – II. kolo - Ing. Dušan Vrážel 9. OSTATNÍ PODÁNÍ 9.1. Zřízení transparentních účtů města - p. Radim Janča 9.2. Zařazení katastrálních území města Rožnova pod Radhoštěm do působnosti MAS Rožnovsko - Ing. Miroslav Martinák 9.3. Schválení změny zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Rožnov , s.r.o. formou notářského zápisu. - RNDr. Václav Mikušek 10. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ Bc. Markéta Blinková starostka města V Rožnově p.R., dne 24.6.2014 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).
Vytvořeno 16.6.2014 13:38:33 - aktualizováno 16.6.2014 13:48:05 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load