Ochrana osobních údajů (GDPR)

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Město Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „město“) je, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“), správcem (a v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu s tímto obecným nařízením.

Svá práva a požadavky ohledně zpracovávání vašich osobních údajů můžete uplatnit písemným sdělením, předaným nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů .

Kontaktní adresa správce osobních údajů

Město Rožnov pod Radhoštěm, IČ 00304271 , se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm , telefon +420 571 661 111, e-mail: podatelna@roznov.cz , ID datové schránky: epqbwzr

Město na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Zuzana Mazánková,

Adresa: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Telefon +420 731 132 675

E-mail: poverenec.GDPR@roznov.cz

ID datové schránky: epqbwzr

1) Jaké kategorie Vašich osobních údajů město zpracovává

a) identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého pobytu, případně bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, státní občanství, sídlo podnikání, IČ; DIČ, rodné číslo, případně číslo občanského průkazu, jsou-li tyto údaje požadovány právními předpisy nebo pro plnění povinností správce (města Rožnov pod Radhoštěm) či smlouvy

b) elektronické kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky

c) osobní údaje spojené se smluvním vztahem : číslo bankovního účtu, identifikace pozemku a nemovitosti;

d) další osobní údaje: údaje poskytnuté subjektem údajů ve smlouvě/dodatku ke smlouvě či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací

e) biometrické údaje související s biometrickým elektronickým podpisem pro splnění právní povinnosti, která se na město (správce) vztahuje

2) Zákonnost zpracování osobních údajů dle obecného nařízení

a) udělili jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na město (správce) vztahuje;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo jiné fyzické osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřeno město (správce);

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů města (správce) či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu vašich osobních údajů (zejména pokud je subjektem údajů dítě).

3) Pro jaký účel město zpracovává vaše osobní údaje

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění právních povinností, které se na město vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je město pověřeno.

Město jako správce osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje zejména pro účely:

 • výkonu státní správy a povinností dle příslušných právních předpisů
 • výkonu samosprávy - soudní, exekuční, insolvenční a obdobná řízení
 • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
 • oprávněný zájem správce (města Rožnov pod Radhoštěm)
 • zajištění interních procesů
 • komunikace s občany
 • uzavření, změny, splnění a ukončení smlouvy mezi městem a vámi. Může se jednat např. o smlouvu o dílo, smlouvu kupní atd.

4 ) Přístup k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům bude mít přístup správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo jste k tomu neudělili souhlas. Při zpracování osobních údajů u města nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do vašich práv či oprávněných zájmů.

5 ) Doba zpracovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou vaše osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

6) Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich osobních údajů,
 • vznesete námitku proti shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů, když nepožádáte o výmaz vašich osobních údajů, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • pokud musí být vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti správce osobních údajů (města Rožnov pod Radhoštěm)

7) Vaše práva dle obecného nařízení

Máte právo:

 • odvolat svůj souhlas (vzít jej zpět) se shromažďováním a zpracováváním vašich osobních údajů ; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které město (správce) zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech a v obecném nařízení)
 • žádat o výmaz vašich osobních údajů (právo „být zapomenut“), pokud to neznemožňuje zákon či oprávněný důvod pro zpracování
 • požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v příp. jejich nesprávnosti či neoprávněnosti jejich zpracovávání nebo osobní údaje nejsou potřebné pro účely zpracování
 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů
 • na opravu vašich osobních údajů (pokud se budete domnívat, že vaše osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné nebo neúplné)
 • žádat o přístup k vašim osobním údajům, tyto nechat aktualizovat či opravit
 • na přenositelnost vašich osobních údajů k jinému správci
 • právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů v určitých případech
 • podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Svá práva a požadavky uplatňujte písemným sdělením, předaným nebo zaslaným pověřenci pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load