Finanční oddělení

Základní činnost Ing. Martina Hrnčárka

 • řídí finanční odbor v samostatné i přenesené působnosti
 • zodpovídá za sestavení rozpočtu města, jeho předložení ke schválení zastupitelstvu města a kontroluje čerpání plnění jednotlivých rozpočtových položek u schváleného rozpočtu,
 • zodpovídá za zpracování a předložení zprávy o výsledcích hospodaření města za kalendářní rok,
 • zodpovídá za hospodaření a správu s cennými papíry ve vlastnictví města,
 • řídí příspěvkové organizace města v oblasti finanční, účetní a daňové,
 • zodpovídá za splnění daňových povinností města,
 • zastupuje město vůči Finančnímu úřadu v Rožnově pod Radhoštěm,
 • zpracovává obecně závazné vyhlášky s finanční problematikou, zodpovídá za vymáhání pohledávek z titulu samostatné působnosti,
 • zodpovídá za vymáhání daňových pohledávek z titulu přenesené působnosti (pokuty ve správních řízeních, místní poplatky, správní poplatky aj.),
 • zastupuje město před soudy všech stupňů a správními orgány ve všech právních věcech týkající se správy daní a poplatků ve smyslu zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění,
 • vykonává správu povolování výherních hracích přístrojů dle zvláštního předpisu ( nyní zákon číslo 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách),
 • zastupuje Město Rožnov pod Radhoštěm v dozorčí radě společnosti TV Beskyd, s.r.o. Valašské Meziříčí,
 • řídí záležitosti týkající se městské části televizního kabelového rozvodu a spolupracuje s SBD Rožnov p. R. jako vlastníkem primární části TKR.


Základní činnost Ing. Romana Korabečného

 •  zastupuje vedoucího odboru
 •  zpracovává návrh rozpočtu města, vede evidenci schváleného rozpočtu
 •  vyhodnocuje plnění rozpočtu, zpracovává rozbory
 •  zpracovává návrhy na rozpočtová opatření
 •  metodicky řídí a odpovídá za účtování města dle platných zákonných předpisů
 •  odpovídá za zpracování předepsaných výkazů v daných termínech a jejich předání Krajskému úřadu a dalším určeným organizacím
 •  odpovídá za zpracování účetní závěrky města
 •  metodicky řídí inventarizaci majetku a závazků města
 •  komplexně spolupracuje při zpracování auditu hospodaření města
 •  metodicky řídí účetnictví příspěvkových organizací města
 •  zpracovává předané výkazy příspěvkových organizací a zajišťuje předání údajů na Krajský úřad
 •  vyhodnocuje hospodaření příspěvkových organizací města dle předávaných výkazů
 •  zajišťuje provedení úhrad závazků města v rámci daných finančních možností
 •  zajišťuje a vede evidenci, provádí vyúčtování přísně zúčtovatelných tiskopisů (pokutových bloků)
 •  zajišťuje problematiku dopravní obslužnosti plní mimořádné úkoly vedoucího odboru


Základní činnost Ing. Daniely Šťastové

 • komplexní učtování o základním běžném účtu města dle platného zákona o účetnictví, opatření MF o účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, směrnice o účetnictví města
 • komplexní účtování o příjmových i výdajových účtech města dle platného zákona o účetnictví, opatření MF o účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, opatření MF o rozpočtové skladbě.
 • ověřování účetních dokladů z hlediska formální správnosti, zatřídění dle rozpočtové skladby, zaúčtování dle účetní osnovy a postupů účtování a interní směrnice o účetnictví
 • zpracování a předávání aktuálních přehledů a rozborů podle potřeb ostatních odborů
 • příprava a vypracování účetních výkazů
 • zpracování uzávěrkových operací v účetnictví


Základní činnost Šárky Fišerové

 • komplexní účtování o hospodářské činnosti města dle platného zákona o účetnictví, opatření MF o účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, směrnice o účetnictví města
 • komplexní účtování o příjmovém účtu města určeném pro inkaso poplatků za odpady dle platného zákona o účetnictví, opatření MF o účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, opatření MF o rozpočtové skladbě, směrnice o účetnictví města
 • komplexní účtování o účtech FRBR a FOBF města dle platného zákona o účetnictví, opatření MF o účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, opatření MF o rozpočtové skladbě, směrnice o účetnictví města
 • vedení knihy došlých faktur, zajištění přijetí faktur, jejich formální kontrola, zaevidování, předání do oběhu
 • účtování přijatých faktur
 • vystavování příkazů k úhradě dle pokynů nadřízeného
 • inventarizace odpovídajících pohledávkových a závazkových účtů
 • zpracování aktuálních přehledů a rozborů dle pokynů vedoucího


Základní činnost Evy Stodůlkové

 • zpracování komplexních agend pro vyměření místních poplatků a ostatních daňových pohledávek ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a příslušných obecně závazných vyhlášek města,
 • sledování plateb místních poplatků a ostatních daňových pohledávek, kontrola a vymáhání nedoplatků,
 • sledování pokut, nákladů řízení a správních poplatků uložených správními odbory městského úřadu a jejich vymáhání,
 • sledování a inventarizace odpovídajících pohl. účtů,
 • evidence a nakládání s přísně zúčtovatelnými tiskopisy,
 • sledování pohledávek za smluvními stranami vyplývající z předaných kupních a nájemních smluv


Základní činnost Marcely Urbánkové

 • zpracování komplexních agend pro vyměření místních poplatků a ostatních daňových pohledávek ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a příslušných obecně závazných vyhlášek města,
 • sledování plateb místních poplatků a ostatních daňových pohledávek, kontrola a vymáhání nedoplatků,
 • sledování pokut, nákladů řízení a správních poplatků uložených správními odbory městského úřadu a jejich vymáhání,
 • sledování a inventarizace odpovídajících pohledávkových účtů,
 • evidence a nakládání s přísně zúčtovatelnými tiskopisy,


Základní činnost Evy Balánové, DiS.

 • komplexní vedení evidence místního poplatku za připojení k systému komunálního odpadu dle platné vyhlášky města a obecně závazných předpisů
 • zpracování a předávání podkladů k zaúčtování pohledávek za poplatek za odpady
 • inventarizace pohledávkových účtů za poplatky za odpady
 • vyúčtování pohledávek a úhrad poplatku za připojení k systému komunálního odpadu
 • zajištění vratek přeplatků poplatku za odpady dle platné vyhlášky města
 • vedení správní agendy při vymáhání nedoplatků místního poplatku za připojení k systému komunálního odpadu
 • zajištění informovanosti občanů o poplatkové povinnosti
 • zpracování aktuálních přehledů a rozborů podle potřeby


Základní činnost Jarmily Říhové

 • zpracování podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení k provozování výherních hracích přístrojů (dále VHP) dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů,
 • příprava dokladů a kontrola správnosti výběru správního poplatku dle zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích v platném znění za vydání rozhodnutí o povolení provozu VHP,
 • výpočet výše poplatku vybraného za vydání rozhodnutí o povolení převod příslušné částky do státního rozpočtu dle § 9a) zákona č. 202/1990 Sb.,
 • kontrola vyúčtování provozu VHP dle § 20 zák. 202/1990 Sb,.
 • kontrola výpočtu a odvodu části výtěžku pro veřejně prospěšné účely,
 • kontrola výpočtu a odvodu místních poplatků za provoz VHP dle platné obecně závazné vyhlášky města Rožnov pod Radhoštěm,
 • kontrolní činnost dodržování podmínek určených v povolení provozu VHP a ukládání pokut dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů,
 • likvidace cestovních náhrad úředníků městského úřadu podle zákona číslo 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění,
 • zpracování a aktualizace agendy průběžného vzdělávání úředníků městského úřadu,
 • vyhledávání dotačních titulů ve prospěch města a zpracování žádostí pro jejich poskytnutí.


Vytvořeno 7.2.2023 15:16:25 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load