Silniční správní úřad

Základní činnosti
 • § 3 odst. 1,2 - rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do příslušné kategorie MK a o změně kategorie místní komunikace
 • § 7 rozhodování příslušného silničního správního úřadu o upravení nebo omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů vlastníka. v pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt
 • § 10, odst. 4 projednává a vydává rozhodnutí o připojení nebo zrušení připojení sousední nemovitosti k silnici nebo místní komunikaci nebo stavební úpravy stávajícího připojení
 • § 18 jestliže zanikl význam silnice nebo místní komunikace, rozhodne silniční správní úřad o jejím zrušení
 • § 19 odst. 5 rozhodování silničního správního úřadu o označení místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice nebo její části, na které je z důvodu veřejného zájmu dočasně zakázáno stání silničních vozidel, příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu
 • § 24 projednává a vydává rozhodnutí o uzavírce a objížďce pozemní komunikace na základě žádosti osoby, v jejíž zájmu má dojít k uzavírce a to po předchozím souhlasu příslušného orgánu Policie ČR
 • § 25 projednává a vydává rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny:
 • podle § 25 odst. 6 písm. a) – přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy
 • podle § 25 odst. 6 písm. c1) – umisťování a provozování reklamních poutačů
 • podle § 25 odst. 6 písm. c2) – umisťování, skládání a nakládání věcí nebo
 • materiálů nesloužících k údržbě a opravě silnic a MK ( zařízení staveniště
 • podle § 25 odst. 6 písm. c3) – provádění stavebních prací
 • podle § 25 odst. 6 písm. d) - umístění inženýrských sítí
 • podle § 25 odst. 6 písm. c4) – zřizování vyhrazeného parkování
 • podle § 25 odst. 6 písm. c5) – zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení
 • podle § 25 odst. 6 písm.c6) – audiovizuální tvorba podle § 25 odst. 6 písm. e) – pořádání sportovních a kulturních náboženských akcí
 • podle § 25 odst. 6 písm. f) výjimečné užití silnice nebo místní komunikace
 • pásovými vozidly nebo historickými vozidly
 • podle § 25 odst. 6 písm. g) – výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu
 • § 29 odst. 2 pevnou překážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě povolení příslušného silničního správního úřadu
 • § 31 vydávání, změna a odnětí povolení k zřizování a provozování reklamních zařízení v silničním ochranném pásmu silnice II. a III. třídy
 • § 32 rozhodování o povolení provádět stavby nebo terénní úpravy v silničním ochranném pásmu silnice II. a III. třídy
 • § 38 odst. 3 rozhodování o rozsahu potřebných úprav dotčené pozemní komunikace, případně o stanovení tras staveništní dopravy nebo o vybudování objížďky příslušným stavebním úřadem na základě stanoviska příslušného silničního úřadu
 • § 40 obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává státní správu ve věcech silnic II. a III. třídy , místních komunikací a veřejně účelových komunikací
 • § 41 provádí výkon státního dozoru v rozsahu své působnosti – zda vlastníci a uživatelé pozemních komunikací plní povinnosti stanovené příslušnými předpisy
 • § 42 projednává a ukládá pořádkové pokuty , přestupky a správní delikty
 • č. 361/2000 Sb.
 • § 77 projednává a stanovuje místní a přechodnou úpravu na pozemních komunikacích silnice II. a III. třídy a místní komunikace projednává a vyjadřuje se k místní a přechodné úpravě provozu na veřejně účelových komunikacích
Vytvořeno 6.1.2006 14:09:00 | přečteno 10x | jitka.porubova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load