Odbor investic - činnost

Příprava a realizace investic

 • zajišťování realizace invest. akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracování zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstranění nedostatků v průběhu jejich realizace. Technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic, včetně návrhů opatření na změny.
 • příprava a zajištění soutěží na vypracování projektové dokumentace a na realizaci staveb dle zák. č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách
 • příprava smluv na vypracování projektové dokumentace a na realizaci staveb dle zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), vyhl. č. 85/76 Sb. a zák. č. 513/91 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění
 • zajištění podkladů pro vypracování projektové dokumentace a  spolupráce se zhotoviteli projektové dokumentace
 • projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi
 • příprava podkladů pro územní a stavební řízení
 • zabezpečení územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí dle zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhl. č. 85/76 Sb. v platném znění
 • zabezpečení povolení dle zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon)
 • účast na územních, stavebních a kolaudačních řízeních
 • výkon technického dozoru investora
 • spolupráce s pověřenými investory staveb a technickými dozory investora
 • organizační zabezpečení přejímacích řízení staveb
 • příprava podkladů pro kolaudační řízení staveb
 • vyvádění dokončených investičních akcí do majetku města
 • kontrola věcné a cenové správnosti faktur a jejich likvidace
 • navrhování a odpovědnost za čerpání rozpočtu v příslušných kapitolách
 • archivace dokumentace investičních akcí
 • příprava podkladů pro podání na zasedání městské rady a městského zastupitelstva
 • zastupování města při správních řízeních dle zákona č. 183/2006 Sb. na základě usnesení Městské rady
Právní normy a předpiy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách
 • Zákon č.513/91 Sb.obchodní zákoník
 • Vyhláška č. 132/1998 Sb.
 • Vyhláška č. 85/76 Sb.

Vytvořeno 9.1.2019 8:53:10 - aktualizováno 9.1.2019 8:53:26 | přečteno 130x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load