Sekretariát vedení (starosta a místostarostové) a právní činnosti

•  vykonává organizační, informační a administrativní práce sekretariátu vedení (starosty a místostarostů)
•  sleduje a organizuje časový harmonogram starosty a místostarostů, sjednává schůzky, spolupracuje na programu oficiálních návštěv vedení, zajišťuje jejich průběh
•  zajišťuje organizaci jednání zastupitelstva města a rady města, eviduje zápisy a přijatá usnesení z jejich jednání
•  vykonává agendu komisí rady města a výborů zastupitelstva města, eviduje zápisy a přijatá usnesení z jejich jednání
•  vede evidenci nahlášených ohňostrojů na území města včetně informování příslušných složek
•  vede evidenci žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, zajišťuje jejich předání věcně příslušným organizačním jednotkám MěÚ, zpracovává a eviduje výroční zprávu
•  vede evidenci stížností, zajišťuje jejich předání věcně příslušným organizačním jednotkám MěÚ, zpracovává podklady pro vyřízení stížností adresovaných tajemníkovi městského úřadu, popř. starostovi města
•  vede evidenci petic, zajišťuje jejich předání věcně příslušným organizačním jednotkám MěÚ
•  vede evidenci dokladů vztahujících se k obchodních společnostem ve vlastnictví města
•  vykonává agendu nových názvů ulic
•  vykonává agendu přísedících u soudu
•  vykonává agendu místního referenda
•  vykonává agendu střetu zájmů dle zákona 159/2006 Sb.
•  zastupuje město Rožnov pod Radhoštěm v řízeních před soudy a správními orgány všech stupňů
•  připravuje a podává podněty, doporučení, stížnosti a návrhy v trestním, dědickém a insolvenčním řízení
•  poskytuje právní pomoc vedení města a zaměstnancům města související s výkonem jejich pracovní činnosti, zpracovává a vyjadřuje se k návrhům smluv, připravuje právní stanoviska a rozbory
•  zpracovává a vyjadřuje se k návrhům vnitřních norem města (směrnice, instrukce, pokyny, informace, řády, zásady aj.), vede jejich evidenci
•  zpracovává a vyjadřuje se k návrhům právních předpisů města (obecně závazných vyhlášek a nařízení), vede jejich evidenci
•  zajišťuje výkon státní správy na úseku voleb, sčítání lidu, práva shromažďovacího a evidence sbírky zákonů

Vytvořeno 6.5.2019 12:37:23 - aktualizováno 2.6.2020 10:38:52 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load